Kvalitetsregister

Vi som arbetar i vård- och omsorg ansvarar för att du ska få bästa möjliga vård och att du upplever dina kontakter med oss och behandlingar på ett bra sätt. För att kunna utveckla och säkra vårdens kvalitet används nationella kvalitetsregister, där uppgifter om dig registreras. Registren gör det möjligt att följa upp och förbättra vården och omsorgen för dig och andra i samma situation.

Kommunen använder följande register:

Senior alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att arbeta förebyggande för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Genom att använda Senior alert systematiseras det förebyggande arbetssättet och det ges möjlighet att följa upp och använda de olika resultaten för förbättrad patientsäkerheten och minska vårdskador.

BPSD (Svenska Registret för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens)

BPSD-registret har som syfte att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av beteendemässiga och psykiska symtom och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom.

Svenska Palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Resultatet används för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras.

Dina uppgifter är sekretesskyddade och tas bort när de inte längre behövs. Din medverkan i registren är frivillig och påverkar inte den vård du får. Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad.