Ett mord?

Undersökningarna har visat att hålen i manteln kan ha uppstått av ett stickvapen som orsakat dödligt våld – alltså ett mord. Inget spår av blod finns på manteln, vilket kan bero på att den inte har blivit särskilt blodbestänkt. Skadorna kan ha orsakat inre blödningar. En viktig ledtråd som styrker att någon skulle ha dödats är att huggen uppkommit när den var dubbelvikt och hängande, som att den burits av någon.

Var det så här det gick till? Teckningar från undersökningen 1921 som visar hålen i manteln och hur de kan ha uppstått. fotograf Lena Josefsson

Att få fram motiv i en 2 300 år gammal mordhistoria är egentligen omöjligt. Den äldre järnåldern är en svårfångad period med få fynd vilket gör det ännu svårare. Vi har bara allmänmänskliga motiv som maktkamp, rån eller personliga fejder att fundera kring.

Förutom motivet återstår två stora frågetecken kring tanken om ett eventuellt mord. Var finns själva kroppen och varför låg manteln så noggrant ihopvikt i mossen, nedlagd under ett par stenar? Var det ett sätt att undanröja bevis, eller kanske ett gömställe för ett rånbyte som aldrig blev hämtat?