Nedtagning och skadegörelse av träd

Kommunens parkavdelning har ansvar för de träd som står på kommunal mark.

Akta våra träd

Det är inte tillåtet att riva bort bark, bryta grenar, rista med exempelvis kniv i trädet, eller på annat sätt skada ett träd.

Om du tar av barken runt stammen på ett träd, så dör trädet. Trädet kan inte längre transportera vatten och näring till kronan och grenarna, eftersom du skurit av ledningsbanorna.

Kommunen polisanmäler all grövre skadegörelse av träden.

Krav för att få ta ner allmänna träd

Kommunen gör först en bedömning enligt följande kriterier:

 • Trädets kondition, finns det en riskfaktor
 • Trädets ekologiska, estetiska värde
 • Trädets betydelse för området, vilken funktion fyller det
 • Trädsort, samt ålder och storlek
 • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes

Handläggningstid för inkomna ärenden är åtta veckor.

Vi tar inte ner träd för att

 • De skuggar din tomt och/eller bostadshus
 • De tappar löv, barr, frön med mera, eller orsakar dålig tillväxt på din tomt
 • De stör parabolantenner eller annan teknisk utrustning

Kostnad för att ta ned allmänna träd

Träd kan när de växt till sig sträcka sig utanför den egna fastigheten på ett sätt som innebär olägenhet för kringliggande fastigheter. Om så är fallet kan den som har trädet på sin fastighet vara tvungen att ta bort trädet. När det gäller kommunala träd ansvarar kommunen för detta.

Ibland får vi frågan om att ta ned träd utan att ovan är uppfyllt. Om vi tillstyrker att ta ned ett träd som inte innebär en sådan olägenhet kommer vi att ta ut en ersättning för fällning av trädet, bortkörning av detsamma och stubbfräsning. Du kommer då att få en kostnadsberäkning att ta ställning till. I vissa fall krävs utöver detta ett tillstånd från länsstyrelsen.

Ansök om att ta ner träd

Om du vill ansöka om att få ta ned träd på allmän plats kan du ansöka här om kraven ovan är uppfyllda. Vi gör då en individuell bedömning i fallet och beslutar om åtgärd kan vidtas.Varför behövs träden?

 • Träd ger kontrast mot byggnaders geometriska former, träden binder samman byggnader och natur
 • Är rum- och landskapsbildande
 • Ger en lugn och trivsam miljö och en grönska i omgivningen
 • Ger skugga, sänker temperaturen och är luftcirkulerande. Träd är klimatförbättrare
 • Träd är stoftbindande, ljuddämpande och luftförbättrande, vilket ger oss syre
 • Träd ger skydd mot jorderodering, vind, regn och snödrev
 • Träd ger skydd mot insyn

Träd på den egna tomten

Tänk på när du planterar träd på den egna tomten att placera trädet tillräckligt långt in på tomten för att det fullvuxna trädet inte ska sticka ut över kommunens mark. Grenar får inte sticka ut i gång- och cykelbanor och den fria höjden ska vara 2,5 meter. Fri höjd för gator där fordonstrafik går ska vara 4,6 meter.

Mer information finns under Trafikregler & Trafiksäkerhet

Du som fastighetsägare har enligt plan- och bygglagen ett ansvar att se till att buskar och träd på din tomt inte sticker ut utanför den egna tomtgränsen så att olägenhet uppstår för omgivningen eller för trafiken. Det är du som fastighetsägare som kan bli ansvarig om en olycka händer och om det beror på bristande skötsel.