Snöröjning

Park- och gatuavdelningen ansvarar för snöröjning av kommunens gator och torg. Genomfartsleder och större gator med kollektiv-trafik prioriteras först. Park- och gatuavdelningen har beredskap dygnet runt från och med första november till sista mars. Målsättningen är att alltid röja alla gator samt gång- och cykelvägar första vardagen efter snöfall.

Vid snöfall, utanför ordinarie arbetstider, prioriteras i första hand större gator samt gång- och cykelvägar. Snöröjningen och halkbekämpningen i Falköpings tätort utförs i egen regi, det vill säga av personal på park- och gatuavdelningen. För att snöröjningen ska fungera så bra som möjligt är det bra om vi alla hjälps åt!

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringsplatser samt gång- och cykelbanor. Snöröjningen påbörjas så fort snötäcket mäter fem centimeter. Fem maskinförare i taget står beredda dygnet runt mellan första november och sista mars, vilket innebär att beredskapen är god. Vi startar med de gator, gång- och cykelbanor som är prioriterade. Avsteg från prioriteringen görs bara om det behövs för att till exempel räddningstjänsten snabbt behöver komma fram. 

Vi prioriterar gator med kollektivtrafik samt större genomfartsleder. Efter snöfall på natten ska alla prioriterade gator och genomfartsleder vara färdigröjda senast klockan 6.30 på morgonen. Gång- och cykelvägar som prioriteras är de som används frekvent av våra skolbarn.

Trafikverkets ansvar

Inom en kommun finns det kommunala gator samt statliga och enskilda vägar. När kommunen ansvarar för att snöröja och halkbekämpa kommunala gator så är det Trafikverket som på motsvarande sätt ansvarar för att snöröja och halkbekämpa de statliga vägarna. Det samma gäller de gång- och cykelbanor som ligger utmed de vägar som är statliga. Enskilda vägar tillfaller den fastighetsägare eller vägförening som är väghållare för den enskilda vägen. 

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av alla statliga vägar samt de gång- och cykelbanor som ligger utmed den statliga vägen. Har du synpunkter på Trafikverkets snöröjning och halkbekämpning  kontaktar du Trafikverket på nummer 0771-921 921 eller mailar till trafikverket@trafikverket.se

I kartan nedan kan du se vart Trafikverket sköter snöröjningen och halkbekämpningen. Trafikverkets vägar, gång- och cykelbanor är markerade med rött. Det går att zooma in och ut i kartan. Du kan också flytta kartan för att se olika platser i kommunen.

Kartan kan inte visas.

Fastighetsägarens ansvar

I de allra flesta kommuner ansvarar fastighetsägaren för snöröjning av gångbanor utanför sitt egen fastighet. Dock inte i Falköpings kommun, här ansvarar park- och gatuavdelningen för snöröjning och halkbekämpning av gångbanor även utanför privata fastigheter. Vid plogning i bostadsområden används vissa gångbanor som snöupplag.

Som fastighetsägare ansvarar du för att ta bort de snövallar som kan bildas vid infarter till din fastighet. Observera att snön inte får forslas ut på gångbanan eller gatan.

Så här jobbar vi

  • Dag 1: Vi snöröjer samtliga gator och börjar bekämpa halkan.
  • Dag 2: Vi fokuserar på att förbättra framkomligheten och fortsätter att bekämpa halkan.
  • Dag 3: Vi transporterar bort eventuella höga snövallar som hindrar framkomligheten.

Vanliga frågor och svar om snöröjning

När kommer ni till min fastighet?

Vi följer en planerad rutt för när och hur vi ska köra, det säkerställer att vi inte missar något. Alla gator ska hinna plogas minst en gång under första arbetsdagen efter ett snöfall.

Varför lägger ni plogvallar vid min uppfart

Den sträng som blir när vi plogar din väg är du som fastighetsägare själv ansvarig för att röja undan. Det är omöjligt att undvika att det blir en snösträng kvar när vi plogar vägarna.

Varför fäller ni inte ner plogen mer så att ni får med allt?

De mest trafikerade gatorna i Falköping har cirka 10 000 fordonsrörelser per dygn. Detta gör att snön som faller direkt blir till en packad isvall. Plogen läggs självklart alltid direkt mot marken med tryck. Det finns ingen ekonomi som skulle kunna försvara att inte göra det. Stålen på plogen slits och får bytas ofta men det är ändå en liten kostnad i jämförelse med kostnader för maskiner och personal. Att det trots detta ofta blir en beläggning kvar beror på att det är så packat av tusentals bilar att det inte går att ploga bort allt.

Detta fenomen händer inte på till exempel Trafikverkets vägar då de använder salt. I Falköpings kommun har vi tagit beslut om att endast använda salt i undantagsfall. Vad vi gör istället för att få bort den packade isen är att isriva. Då används ett speciellt stål som vi kan sätta upp till 15 tons tryck på. Detta kan vi inte utrusta alla fordon med och därför tar det längre tid innan vi kan isriva alla gator.

Varför plogar ni inte hela bredden på körbanan?

Vid första plogningen kör vi endast igenom gatorna med ett drag. Detta för att vi ska kunna hinna igenom alla gator under första dygnet. Även efter första dagen lämnar plogbilen ibland en meter bredd närmast kantstenen. Detta för att inte trycka upp snövallen på gångbanan som oftast ligger i direkt anslutning till vägen.

Varför kan ni inte vara klara tidigare med snöröjningen?

Efter ett ordentligt snöfall tar det cirka 10-15 timmar för oss att ploga samtliga gator i Falköping beroende på snömängd. Denna insats kostar cirka 250 000 kronor bara för Falköping tätort. Att ha större resurser för att bli klara tidigare är svårt att motivera då dessa resurser inte finns användning för på årets övriga dagar.

Varför plogar ni bara de stora gatorna?

Vi börjar alltid med de stora prioriterade gatorna. Detta är de stora lederna samt gator där bussar körs. När vi sedan kommer in på ordinarie arbetstid plogas alla gator.

Varför snöröjer ni på natten?

Vi snöröjer oavsett tid på dygnet. Fördelen med att snöröja på natten är att vi inte är i vägen för trafikanter och för att vi vill ha gatorna färdiga till morgonrusningen.

Var gör ni av all snö?

När det har kommit cirka 15 cm snö blir nästan alla utrymmen för snö fulla. Då kan vallarna inte tryckas ihop mer, de blir alldeles för stora och snön kan riskera att falla ut på gång- eller körbana igen.

Varför får jag inte lägga snön från tomten på vägen?

Fastighetsägaren är skyldig att ta hand om snön på sin tomt eller bekosta bortforslingen av den. Om alla fastighetsägare skulle lägga snö från sin tomt på gatan skulle gatan bli svårframkomlig och det skulle bli för mycket snö att ta hand om och snöröjningen skulle ta mycket längre tid.

Ni syns och hörs när ni kommer på natten, kan ni arbeta tystare?

Tyvärr måste vi följa lagarna och använda lampor på våra fordon samt varningsljud när vi backar. Vi snöröjer på natten för att inte vara i vägen för trafikanter och för att gatorna ska vara färdiga till morgonrusningen.

Skicka in en felanmälan eller synpunkt