Väghållare

Alla gator har en väghållare som ansvarar för drift och underhåll. För de statliga vägarna ansvarar Trafikverket och för kommunala gator har kommunen ansvaret. Alla andra vägar är enskilda vägar som fastighetsägaren, en samfällighet eller en vägförening ansvarar för.

Kommunen som väghållare

Park- och gatuavdelningen har rollen som kommunens väghållare och ansvarar för drift och underhåll på det kommunala vägnätet i Falköping. Park- och gatuavdelningen utför också nybyggnationen av kommunala gator, cykelvägar, parkeringsplatser, parker, grönytor, torg. Hit hör också gatubelysningen i tätorterna.

Om du vill veta om en väg är statlig, kommunal eller enskild hittar du informationen i vår kommunkarta Länk till annan webbplats..