Drift och underhåll av gator

Park- och gatuavdelningen ansvarar för skötsel och drift av kommunens gator, torg, gång- och cykelvägar. Detta omfattar asfaltering, renhållning och snöröjning. Här ingår också belysning, vägmärken och vägmarkeringar.

Underhåll av belysning

Alla lampor kontrolleras tre gånger per år fördelat på perioderna februari, september-oktober och december. Felanmälningar på våra lampor samlas ihop till separata lagningsrundor. Om inte trafiksäkerheten drastiskt försämras så kan vissa reparationer därför dröja.

Underhåll av vägmärken och vägmarkeringar

För trafiken finns både generella trafikregler och regler enligt trafikföreskrifter som du som trafikant måste följa. Många av reglerna märks ut med vägmärken och vägmarkeringar.

Som väghållare ansvarar park- och gatuavdelningen för uppsättning, nedtagning och skötsel av de vägmärken som finns utmed gator, gång- och cykelvägar. Kommunen kan lämna över ansvaret åt till exempel en entreprenör som utför arbeten.

Vägmärken och vägmarkeringar inventeras och åtgärdas varje år och då prioriteras våra huvudgator med högre trafikflöden.

Väghållaren är den som får sätta upp, flytta och ta ned vägmärken. Det är straffbart att rubba, flytta eller förstöra vägmärken.

Underhåll asfalt

Varje år inventeras våra gator, gång- och cykelbanor för att upptäcka brister och behov av underhåll. Prioriteringar görs och förs in i en planering för de närmaste åren. Utifrån asfaltsplanen beläggs sedan gator, gång- och cykelbanor inom kommunen. Du kan se i vår kommunkarta vart beläggningsarbeten är planerade de närmaste åren. Självklart kan planeringen komma att ändras och är därmed inte garanterad.

Se planeringen de närmaste åren i vår kommunkarta. Länk till annan webbplats.

Skicka in en felanmälan eller synpunkt