Uteserveringar och trottoarpratare

Uteserveringar och olika typer av skyltning eller reklam är ett vanligt inslag i staden. För användning av allmän och offentlig plats krävs tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten och ett medgivande av kommunen som är markägare. För mindre anslag finns kommunens anslagstavlor som inte kräver tillstånd. Skyltar i övrigt kan kräva bygglov.

Tillstånd

För uteserveringar och trottoarpratare på allmän och offentlig plats krävs tillstånd enligt ordningslagen. Tillståndet kan sökas på Polismyndighetens hemsida.

Kommunen ska yttra sig i ärenden om tillstånd enligt ordningslagen innan Polismyndighetens beslut. Observera att detta gäller även när du själv äger fastigheten om den är tillgänglig för allmänheten. I kommunens Riktlinjer för uteservering, trottoarpratare och annan upplåtelse Pdf, 474.3 kB. finns de krav som kommunen har.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för uteservering och trottoarpratare på allmän plats och när kommunen är markägare.

För ansökan om tillstånd enligt ordningslagen tar Polismyndigheten ut en handläggaravgift. Kommunens avgift för uteserveringar är 100 kr/kvm och säsong och avgiften för trottoarpratare är 500 kr/år.

Krav på uteservering

Kommunen ska godkänna utformning och placering om utserveringen ska ligga på allmän plats. Placeringen styrs av bland annat platsens utformning och av hur gående, cyklister och övriga trafikanter kan ta sig förbi eller på placeringar av ledstråk med taktila plattor. Uteserveringar tillåts från den 1 april till den 15 oktober. Kommunen förbehåller sig rätten att begära att uteserveringen ställs upp senare eller plockas bort tidigare om platsen behövs för kommunens egna ändamål.

Enligt kommunens gestaltningsprogram ska möblemang och parasoller hållas enhetliga och ha dämpade färgsättningar utan reklam. Krav finns också för att stadens gång- och cykelstråk ska ha en tillfredsställande tillgänglighet och att trafiksäkerheten inte får äventyras. Vid val av placering gäller följande:

 • Uteserveringen ska omgärdas av staket
 • Gångbanan ska vara minst 1,5 meter bred hela sträckan mellan uteservering och gatukanten.
 • Vägmärken och sikten för trafikanter får inte skymmas
 • Uteserveringen får inte täcka ledstråk av taktila plattor
 • Tillståndet kan endast beviljas för en säsong i taget
 • Uteservering som finns uppställd under tiden 16 oktober till den 30 mars innebär att tillståndsinnehavaren själv ansvarar för att skotta, sanda och sopa gångbanan utmed hela uteserveringen

Krav för trottoarpratare

Även för trottoarpratare ställer kommunen krav på gestaltning och placering. Trottoarpratarna ska vara utformade enligt skyltprogrammet för centrala Falköpings Stad i syfte att tillgänglighetsanpassa miljön. Kommunen ska godkänna placeringen av trottoarprataren. För placering av trottoarpratare gäller följande:

 • Endast en trottoarpratare per verksamhet får ställas fram och då endast under verksamhetens öppettider.
 • Trottoarprataren ska vara placerad i anslutning till verksamheten, i första hand utmed fasaden.
 • För all skyltning gäller att minst 1,5 meter av gångbanans bredd ska vara fri för gångtrafik.
 • Tillstånd kan beviljas för högst tre år i taget.
 • Blomsterhandlare kan ges tillstånd att ställa upp blommor om området inhägnas tydligt.

Anslagstavlor

Det är gratis att sätta upp en affisch eller lapp på någon av kommunens anslagstavlor. Du finner dem här:

 • I centrum, vid apoteket
 • Vid Ålleberg Center, utanför Maxi
 • På Ranten, vid Hasselqvist och på Järnvägstorget
 • Wetterlinsgatan, i korsningen vid Dotorpsgatan
 • S:t Olofsgatan, mittemot Plantis
 • Floby
 • Stenstorp

Anslagstavlorna töms sista veckan i maj och sista veckan i oktober.

Övrig skyltning

För all annan skyltning kan det vara krav på bygglov. Mer information hittar du på Bygglov och bygglovsansökan.