Tekniska beskrivningar

När arbete utförs på kommunal mark eller på kommunala anläggningar ställer kommunen särskilda krav på utförandet. Kraven har sammanställts i några olika dokument där det framgår vad som gäller kring inmätning och utsättning, arbeten på vatten- och avloppsanläggningar eller gator, parker, torg, gång- och cykelbanor.

Teknisk handbok Park/Gata

Handboken innehåller tekniska och administrativa anvisningar som vänder sig till projektörer och entreprenörer. Den beskriver dimensionering, val av utförande och innehåller principlösningar på tekniska anläggningar.

För sådant som inte finns upptaget i den tekniska handboken gäller senaste AMA Anläggning 23.

Karta till Teknisk handbok Park/Gata

I Teknisk handbok Park/Gata hänvisas till kartan där vi har samlat geografisk information.

Fel vid laddning av objekt.

Teknisk handbok VA

Om arbetet som utförs omfattar åtgärder på den kommunala vatten- och avloppsanläggningen ställs ytterligare krav på utförandet. I VA-avdelnings Tekniska handbok VA finns anvisningar om projektering, arbete- och utförande samt material i vår tekniska handbok.

Mätningsanvisningar

När kommunen utför anläggningsarbete eller är beställare av dem, ska inmätning och utsättning utföras enligt våra mätningsanvisningar.

Dokument- och ritningsanvisning

Detta är ett internt dokument som innehåller anvisningar med syfte att underlätta framtagning av enhetliga bygg- och relationshandlingar.