Grävtillstånd

Ska du gräva i gator, torg, parker, gång- och cykelbanor där kommunen är väghållare eller markägare, finns det regler som du måste känna till och följa. Vi har samlat dessa regler i våra grävanvisningar ”Anvisningar för grävning i allmän platsmark och kommunal mark”.

Det kan gälla nedläggning och byte av VA-ledningar, fiber-, el- eller telekablar i gatu- eller parkmark samt övriga byggnationer som innebär grävning, schakt och planering i mark. Anvisningarna gäller alla, entreprenör som privatperson, som ska gräva i allmän plats eller på kommunens mark.

Om arbetet utförs på trafikerade ytor krävs också att du fått en tillåten TA-plan vilket omfattar alla ytor som trafikeras av motorfordon, gående eller cyklister. För offentlig plats ska tillstånd sökas enligt ordningslagen för uppställningar utanför arbetsområdet som till exempel bodar och upplag. Kommunen ställer också krav på själva utförandet och återställningen vilkea finns sammanfattat i våra tekniska beskrivningar.

Gräva och schakta i kommunens mark

För att arbetet ska få påbörjas måste det finnas ett beviljat grävtillstånd och en tillåten trafikanordningsplan (TA-plan) som är granskad av kommunen. Därutöver ska alla andra tillstånd som eventuellt krävs för arbetet finnas. Normalt är handläggningstiden fyra veckor. När ledningar läggs i kommunens mark ska också ett markavtal upprättas med kommunen.

De regler som gäller för att få gräva i kommunens mark finns samlade i kommunens Anvisningar för grävning i allmän platsmark och kommunal mark Pdf, 617.5 kB.

Läs mer om vad som gäller för Arbete på väg och TA-planer under Arbete på väg.

För arbeten som utförs på kommunens mark ställs olika krav på materialval, utformning, utförande och återställning. Du kan läsa mer om detta under Tekniska beskrivningar.

Om det krävs ett tillstånd enligt ordningslagen ska du söka det på Polismyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Ansökan om TA-plan och grävtillstånd görs via vårt handläggarsystem ISY Road Länk till annan webbplats..

Samordning och planering

Den som söker tillstånd för grävning i allmän platsmark är skyldig att, under projekterings- och planeringsstadiet, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen och föra en dialog för bästa tekniska lösning och samordning av andra projekt som kan vara aktuella. Även andra berörda anläggningsägare ska beredas möjlighet att medverka i denna planering.

Om du vill kontrollera om kommunen har egna arbeten som till exempel beläggningsarbeten eller att platsen du ska ta i bruk för arbetet inte redan är upptagen kan du se det i vår Karta med sökta grävtillstånd, TA-planer, upplåtelser och framtida beläggningsarbeten Länk till annan webbplats..

OBS! Kartan uppdateras varje natt.

Kan även gälla privatpersoner

Så länge du gräver på din egen tomt behövs inget grävtillstånd. Om du byter VA-ledningar på tomten kanske du behöver gräva ut till anslutningspunkten i tomtgräns.

Ibland påverkas då gångbanan eller gatan utanför tomten av grävningen. Då måste du ansöka om grävtillstånd. Sätt dig själv som ledningsägare och ange vilken entreprenör som utför jobbet.

Ledningskollen

Även om du ska gräva på din egen fastighet gör du bäst i att anmäla ärendet i Ledningskollen. Då får du reda på om det finns el- eller telekablar där du har tänkt att gräva. För att få information om befintliga VA-ledningar kan du kontakta VA-avdelningen.

I Ledningskollen Länk till annan webbplats. har du möjlighet att begära ut en karta över området du har tänkt att gräva inom.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 11 år

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter hos Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Övriga upplysningar

Personer som kan komma att ta del av dina personuppgifter är medarbetare och förtroendevalda hos tekniska nämnden. Vid handläggning av ärenden kan remissyttranden från andra organisationer behövas. Personuppgifter som behövs för att hantera fakturor behandlas av kommunens ekonomiavdelning. Vid IT-support kan It-tekniker komma att ta del av personuppgifter. Eftersom tekniska nämnden är en myndighet som lyder under offentlighetsprincipen kan vi komma att lämna ut information innehållande personuppgifter om det inte finns grund för sekretess.

Som registrerad har du rätt från oss begära tillgång till rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt även möjlighet att invända mot behandling.

Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, det vill säga att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan när det är tekniskt möjligt.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål på personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till Falköpings kommuns dataskyddsombud, och i andra hand till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..