Upplåtelse av allmän och offentlig plats

Uppställningar, upplag, arrangemang, tävlingar eller andra former av upplåtelser på offentlig och allmän plats samt på kommunens fastigheter innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att underlätta framkomligheten och minimera riskerna, dels för dem som utför arbetet och dels för dem som färdas eller vistas i området.

Tillstånd krävs alltid för att få använda en allmän eller offentlig plats för speciellt bruk. Observera dock att om det handlar om upplåtelser för ledningar ska ett markavtal upprättas med kommunen.

Allmän och offentlig plats

Allmän plats inkluderar gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. Offentlig plats omfattar alla platser som allmänheten har tillträde till vare sig den ligger på allmän plats eller på kvartersmark. Tillstånd krävs för att få använda såväl allmän plats som offentlig plats för speciellt bruk.

Det kan röra sig om användning för uteservering, olika musikarrangemang, trottoarpratare, torgmöten eller tillställningar, användande för upplag och bodar, uppställning av byggnads-ställningar, försäljningsstånd, med mera.

Skillnaden är att kommunen kan ta ut avgift på allmän plats men inte på kvartersmark.

Tillstånd

Kom ihåg att det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas. Falköpings kommun tar ut en avgift för nyttjande av allmän plats. Eventuell avgift faktureras i efterskott.

Exempel som kräver tillstånd:

  • Upplag (Schaktmassor etc)
  • Uppställning (Skylift, ställningar, bodar etc)
  • Tivoli eller liknande nöjesanordning
  • Cirkus
  • Annat kommersiellt utnyttjande
  • Uteserveringar
  • Mötestält och lotterivagnar
  • Trottoarpratare

Platsen måste återställas i före upplåtelsen befintligt skick. Efter prövning i varje enskilt fall kan tekniska nämnden medge undantag från ovanstående föreskrifter. I beslut om undantag kan nämnden ange närmare villkor som ska gälla.

I de fall som kräver tillstånd enligt ordningslagen finns ytterligare information på Polisens hemsida Länk till annan webbplats..

Om ett arbete, en uppställning eller andra former av upplåtelse inte utförs enligt dessa bestämmelser så har kommunen rätt att avbryta arbetet. Det gäller också om brister inte åtgärdas inom angiven tid efter påpekande.