Arbete på väg

Ska du arbeta på eller på annat sätt använda gator, torg, parker, gång- och cykelbanor där kommunen är väghållare eller markägare, finns det regler som du måste känna till och följa. Nedan har vi samlat allt du behöver veta.

Arbeten på kommunens mark

Vid arbeten på trafikerade ytor gäller:

Varna – Vägled – Värna

Du ska som trafikant bli varnad för att ett vägarbete kommer och bli vägledd förbi vägarbetet utan att utsätta dig själv eller dem som arbetar på vägen för fara.

Handboken Arbete på väg Pdf, 4.9 MB. innehåller kommunens anvisningar som måste följas vid alla arbeten och arrangemang på trafikerade ytor så som gator, torg, grönområden, trottoarer gång- och cykelbanor. Kommunen har upprättat ett par exempel som hittas i vår exempelsamling Pdf, 4.6 MB..

För att arbete ska få starta måste det finnas en tillåten trafikanordningsplan (TA-plan) som är granskad av kommunen och ett beviljat grävtillstånd. Du ansöker om TA-plan och grävtillstånd här i vår  e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad som gäller när arbetet omfattar grävning under Gräva och schakta.

Krävs ett tillstånd enligt ordningslagen för till exempel uppställningar och upplag söks det på Polismyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Beroende på vilka transporter som är nödvändiga till och från arbetsområdet kan det krävas en ansökan om dispenstransport. Information om vad som gäller och hur du ansöker finns under Dispens för bred, lång eller tung transport

Om ett arbete påbörjas utan granskad TA-plan eller om påpekade brister inte åtgärdas inom förskriven tid har kommunen rätt att avbryta arbetet.

Vid upprepade tillfällen som en utförare brister vid kontroll kan arbetet komma att stängas ned och sanktionsavgifter utdömas enlig vad som uppges i Bilaga 3 till Arbete på väg Pdf, 142.8 kB..

Din ansökan ska innehålla uppgifter om

 • Start- och slutdatum för arbetet
 • Arbetsområdet utmärkt i karta
 • Uppgift om sökande och utmärkningsansvarig (namn och kontaktuppgifter)
 • Riskanalys utförd: ja eller nej
 • Kompetensnivå
 • Om trafikomledning krävs
 • Om väghållarföreskrifter krävs på grund av avstängd gata eller parkering, ändrad riktning på trafik med mera

En TA-plan ska redogöra för följande

 • Typ av arbetsplats
 • Typ av avstängning, hel eller halv
 • Utmärkning vägmärke, omledning och skydd
 • Återstående bredd på gata/gång- och cykelbana
 • Mått buffert samt mellan trafik och personal på mark
 • Redovisning av hur oskyddade trafikanter leds och hänvisas runt arbetsområdet

Innan arbetet startar

 • Dokumentera vägmärken inom arbetsområde
 • Dokumentera vägmarkeringar inom arbetsområde
 • Grävtillstånd och alla andra tillstånd ska finnas
 • Startanmäl arbetet genom att ändra status till "Pågående" det datum du startar upp arbetet och när datum för start inte stämmer
  med ansökt startdatum behöver du också ändra datumet.

Checklista för arbete på väg

 • Typ av arbetsplats: Avgör om det är ett fast, kortvarigt eller intermittent arbete samt utför riskanalys. Kolla om det är en huvudgata eller en lokalgata, allmän plats eller kvarter.
 • Utformning arbetsplats: Utvärdera vilken typ av skydd som krävs för situationen samt vilka avstängningar, hänvisningar och vägmärken som behövs för att trafikanter (inklusive oskyddade) ska förstå trafiksituationen och hur de tar sig förbi utan risk för olycka orsakad av arbete och arbetsområdet.
 • Påverkan omgivningen: Avgör vem som påverkas av arbetet. Bussar, leveranser, räddningstjänst, polis, renhållning (sophämtning), anställda, boende
 • Utmärkningsansvarig ska finnas: Behöver inte finnas på plats men ska ha kontrollerat uppställningen, vara kontaktbar under hela arbetets gång (annars måste ansvaret lämnas över till annan namngiven och kontaktbar i dokumentation), godkänner ändringar i TA-plan, ser till att granskad TA-plan och eventuella föreskrifter finns på plats (i mobil fungerar).
 • Kontroller av arbetsplats: Rutin för hur kontroller görs såväl inom som utanför arbetstid ska finnas och utförda kontroller dokumenteras med signatur.
 • Startanmälan och etablering: Dokumentera med foto vägmärken och vägmarkeringar inom arbetsområdet och bifoga startanmälan (datum som arbete rent faktiskt påbörjas), kontrollera att övriga tillstånd finns. Ställ upp och märk ut samt täck över vägmärke på plats som inte ska gälla.
 • Avetablering och slutanmälan: Återställ platsen och kontrollera att vägmärken som tagits bort eller täckts över ställs tillbaka respektive avtäcks. Vägmarkeringar återställs. Dokumentera med foto som bifogas slutanmälan. Slutanmäl arbetet.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

 • 11 år

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter hos Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Övriga upplysningar

Personer som kan komma att ta del av dina personuppgifter är medarbetare och förtroendevalda hos tekniska nämnden. Vid handläggning av ärenden kan remissyttranden från andra organisationer behövas. Personuppgifter som behövs för att hantera fakturor behandlas av kommunens ekonomiavdelning. Vid IT-support kan It-tekniker komma att ta del av personuppgifter. Eftersom tekniska nämnden är en myndighet som lyder under offentlighetsprincipen kan vi komma att lämna ut information innehållande personuppgifter om det inte finns grund för sekretess.

Som registrerad har du rätt från oss begära tillgång till rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt även möjlighet att invända mot behandling.

Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, det vill säga att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan när det är tekniskt möjligt.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål på personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till Falköpings kommuns dataskyddsombud, och i andra hand till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..