Boende för dig med psykisk ohälsa

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp från kommunen. Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt.

Ansökan och beslut

Om du har behov av boendestöd eller annan särskild boendeform tar du kontakt med socialsekreterare. Socialsekreteraren utreder sedan dina behov för att du ska få rätt stöd. Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt.

Om du inte beviljas det du ansökt om har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från socialsekreterare eller läs mer om hur du överklagar.

När det gäller insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen bedöms de av en psykiatrisjuksköterska.

Vilskegården

Vilskegården är ett särskilt boende som ligger i Floby och det finns bra tåg- och bussförbindelser. Boendet har två avdelningar; Gullvivan och Prästkragen. På varje avdelning finns gemensam matsal, dagrum och inglasad balkong alternativt uteplats.

I anslutning till boendet finns en avgränsad trädgård med en damm och ett växthus. Det finns ett nystartat aktivitetscenter där brukare kan sysselsätta sig tillsammans med personal utifrån deras egna förutsättningar.

Verksamhetens vision

Vi ska hjälpa Falköpingsbor, med särskilda behov, till ett för dem värdigt och fungerande liv. Vi ska genom stöttning, motivering och ett professionellt bemötande, tillgodose deras behov samt öka deras möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt.

Verksamhetsbeskrivning

Vilskegårdens särskilda kompetens kan vara av avgörande betydelse för den enskilde och därför är de 16 platserna till för personer vars grunddiagnoser återfinns inom psykiatri, geropsykiatri och demensspektrat och vars beteende antingen avviker från det som generellt kan anses ligga inom normalgraden för diagnoserna eller som har ett riskbeteende som utsätter individen eller omgivningen för onödigt lidande. Vanligtvis återfinns dessa personer annars inom äldreboende, demensboende, externt HVB och i vissa fall, i ordinärt boende med visst personalstöd.

Vilskegårdens enhet har även uppdraget att fungera som stöd/bollplank ute i övriga verksamheter vid specifika problemställningar kring enskilda individer.

En nyrenoverad verksamhet med tekniken i fokus. Här arbetar kunniga medarbetare i varierande åldrar.

Besöksadress

Kapellgatan 8
521 52 Floby

Kontakt

Enhetschef
Urban Stenberg
0515-88 56 16
urban.stenberg@falkoping.se

Samordnare
Linda Härjerud
0515-88 56 22
linda.harjerud@falkoping.se

Gullvivan 0515-88 56 17
Prästkragen 0515-88 56 18

Kapellgatan

Kapellgatan 8 i Floby är ett boende med särskild service enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet är i två plan och här finns gemensamma utrymmen som tv-rum, matsal, kök, spa-rum och aktivitetsrum.

Verksamhetens mål

Genom social träning, meningsfull sysselsättning och/eller arbete och andra riktade insatser är vårt mål att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv, samt att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Den grundläggande inriktningen är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna bo i eget boende. En förutsättning för detta är att du får det stöd och den hjälp du behöver. För att behålla funktionsförmågan är det viktigt att du själv gör så mycket som möjligt av det du klarar av. Vi vill ge hjälp till självhjälp.

Besöksadress

Kapellgatan 8
521 52 Floby

Kontakt

Enhetschef
Camilla Dahl
0515-88 55 95
camilla.dahl@falkoping.se

Kapellgatan 8
0515-88 52 94

Warenbergsgatan serviceboende

Warenbergsgatan 23 är ett serviceboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet är beläget i centrala Falköping. Här finns en träffpunkt (baslägenhet) med möjlighet till social samvaro.

Besöksadress

Warenbergsgatan 23
521 33 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Katarina Onegård
0515-88 51 35
katarina.onegard@falkoping.se

Warenbergsgatan
0515-152 17