18 januari 2023
Platåskolan

Nytt beslut ­– utredning om högstadieskola i Falköpings tätort

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2017, om att en högstadieskola ska byggas i Falköpings centralort, ska utredas. Beslutet om att det ska finnas tre högstadieenheter placerade i Floby, Stenstorp och centralorten kvarstår, inriktningen på utredningen ska handla om att ta fram kvalitativa och jämförbara alternativ till Platåskolan. Men Platåskolan vid stenbrottet är fortfarande huvudspåret för framtidens högstadieskola i Falköping.

klubba

Den ursprungliga tidsplanen var att Platåskolan skulle stå färdig för inflyttning vårterminen 2021. Processen har dragit ut på tiden på grund av att detaljplanen upphävdes 2021. Detaljplanen upphävdes eftersom mark- och miljööverdomstolen ansåg efter överklagan, att det inte kan uteslutas att det finns mindre vattensalamander inom planområdet. Kommunen har därefter fått dispens från artskyddsförordningen av Länsstyrelsen att flytta eventuell vattensalamander till en damm vid Marjarp. Mark- och miljööverdomstolen beslutade dock därefter att dispensbeslutet från Mark- och miljödomstolen skulle hävas och Länsstyrelsen i Västra Götaland fick tillbaka ärendet för fortsatt handläggning.

- Det här är ovanligt ur juridiskt perspektiv, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Detta är ett av våra mest genomarbetade projekt någonsin och kan ställas mot ett annat exempel från nyligen, om fridlysta grodor som flyttas till förmån för batterifabrik i Göteborg.

Nu väntar kommunen på att Länsstyrelsen ska göra en ny prövning och fatta beslut om kommunen ska beviljas dispens från artskyddsförordningen på nytt. Först därefter kan kommunen på nytt besluta om detaljplan för planområdet vid stenbrottet.

Utredning om alternativa lösningar

Tidsplanen för Platåskolan har redan förskjutits flera år och nu väntar ytterligare processer kring detaljplan, dispenser och bygglov och det betyder ännu en förskjutning i tidsplanen. Kommunstyrelsen föreslår därför nu kommunfullmäktige att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden ska få i uppdrag att utreda kommunfullmäktiges beslut från 2017 om att en högstadieskola ska byggas i Falköpings centralort. Beslutet om att det ska finnas tre högstadieenheter placerade i Floby, Stenstorp och centralorten kvarstår, inriktningen på utredningen handlar om alternativ till Platåskolan. Vad utredningen visar ska återrapporteras vid kommunfullmäktige 29 maj 2023.

- Politiken är enig, huvudspåret är fortfarande Platåskolan vid stenbrottet, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Men vi behöver fler kvalitativa och jämförbara alternativ att ta ställning till, därför föreslår vi denna utredning.

En skola för fler än 500 elever saknas

Förskjutningen i tidsplanen medför stora konsekvenser för skolverksamheten som bedriver viss verksamhet i temporära lokaler som inte är optimala på lång sikt. Platåskolan är därför en viktig pusselbit i nya skolomorganisationen.

- Som det ser ut nu, saknas det 26 klassrum, vilket motsvarar en skola på fler än 500 elever, säger Karina Bronell, skolchef. Det är en utmaning med våra befintliga lokaler och tillfälliga moduler att skapa bra skolmiljöer för våra barn och god arbetsmiljö för våra pedagoger. Men vi har fantastisk personal som gör ett jättefint arbete utifrån förutsättningarna.