24 januari 2019
Platåskolan

Ny högstadieskola — Platåskolan

En ny skolorganisation håller på att ta form och det innebär bland annat att en ny högstadieskola ska byggas. En grundlig lokaliseringsstudie har gjorts och Kalkbrottet nära centrum är den plats som visat sig vara bäst — en tydlig symbol för att Falköping sätter barn och unga i centrum.

Kriterierna i den så kallade lokaliseringsstudien var att skolan skulle placeras inom 1,5 kilometer från Stora torget eller Resecentrum/Ranten med en tomtstorlek på minst 20 000 kvadratmeter. Detta resulterade i ett antal olika områden vars lämplighet sedan jämfördes mot varandra. Kalkbrottet nära centrum visades vara bästa valet. Kommunfullmäktige gav sedan i uppdrag att en detaljplan för området skulle tas fram.

Så här ser detaljeplaneprocessen ut för området

En detaljplan visar och beskriver bestämmelser om hur man får bebygga och använda mark och vatten i ett speciellt område. En detaljplan består av flera saker, plankarta, planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. Alla som berörs av pågående detaljplanearbete får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Detaljplanering är till för att kommunen ska göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas och samspela med sin omgivning, med målet att få en god bebyggelseutveckling.

Läs mer om detaljplaneförslaget Gamla Stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet)

Läs mer om hur en detaljplansprocess går till

Planeringsarbetet för skolbyggnation

Under tiden som detaljplansprocessen pågår, fortsätter arbetet med planera för den nya skolan. Både totalentreprenör och arkitekt har anlitats genom att kommunen bjudit in firmor till att lämna anbud. Genom intervjuer och referensobjekt har sedan en projektgrupp valt ut vilka som kommunen ska förverkliga skolan tillsammans med. Valet av arkitekt föll på Tengbom Arkitekter och totalentreprenör blev Skanska.