Vägvisning

Falköpings kommun ansvarar för vägvisning på det kommunala vägnätet. Här kan företag, inrättningar, turistanläggningar med flera läsa och ansöka om vägvisning. Om du önskar vägvisning på det statliga vägnätet hänvisar vi till Trafikverket.

Vägvisningen ska ske på ett enhetligt, konsekvent och lättförståeligt sätt och mängden av information måste begränsas. Geografisk vägvisning ges högre prioritet än vägvisning till inrättningar eller serviceanläggningar. Vägvisning för främmande trafikanters orientering prioriteras också.

Kriterier för vägvisning

Falköpings kommun ansvarar för vägvisning på det kommunala vägnätet. Om vägvisning önskas på det statliga vägnätet hänvisas till Trafikverket.

Vägvisningen ska ske på ett enhetligt, konsekvent och lättförståeligt sätt och mängden av information måste begränsas. De kriterier som ska vara uppfyllda är:

  • I första hand prioriteras geografisk vägvisning.
  • Vägvisning som är av betydelse för främmande trafikanters orientering prioriteras.
  • Vägvisning är endast ett komplement till dagens gps-tjänster och kartor.
  • Vägvisning används inte i reklamsyfte, detta svarar verksamheterna själva för via andra kanaler varför vägvisning till företag är mycket restriktiv.
  • Vägvisning till enskilda företag är restriktiv och beviljas endast i undantagsfall om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten, mängden trafik till målet eller om det behövs av särskilda skäl.
  • Särskilda skäl kan till exempel vara att det är särskilt svårt att hitta företaget eller inrättningen på grund av att det inte ligger på namngiven gata.

Vägvisningens utformning

  • Vägvisning ska vara entydig och lätt för trafikanterna att läsa och förstå. Därför godkänns endast vägvisare som är utformade enligt Vägmärkesförordningen.
  • Informationen ska vara lättillgänglig och inte för omfattande. Det innebära att ett urval av information görs så att angivelserna inte blir för många.
  • Texten på vägvisaren ska beskriva typen av inrättning med ett generellt ord. Endast i undantagsfall kan företagets logga förekomma och om symbol finns angiven i vägmärkesförordningen som beskriver verksamheten.

Beslut om vägvisning

Kommunen beslutar om vägvisning på det kommunala vägnätet (de flesta gator och vägar inom tätorterna) och Trafikverket beslutar på de de statliga vägarna.

Ett beslut om vägvisning gäller i fem år och efter denna tid kommer beslutet att omprövas. En omprövning kan också ske tidigare om förhållandena för vägvisningen förändras.

Om en ansökan om vägvisning inte godkänns kan sökande överklaga beslutet hos Länsstyrelsen. Tillfällig vägvisning vid arrangemang får sättas upp i samråd med kommunen.

Kostnad för vägvisningen

Den som sökt vägvisningen står för alla kostnader såsom tillverkning, uppsättning, underhåll och nedtagning av vägvisningen. Vägvisningen tas ner om verksamheten upphör, när tiden för tillståndet löpt ut eller då reflexmaterialets livslängd är slut. Kostnader för uppsättning av ny vägvisning debiteras den som önskar fortsatt vägvisning.

Ansök om vägvisning