Bidrag till belysning

I vissa fall kan kommunen lämna bidrag till föreningar eller till fastighetsägare för belysningsanläggningar eller för gårdsbelysning.

Bidrag belysningsanläggningar som drivs av förening

Falköping kommun betalar ut bidrag till nyanläggning och drift av vägbelysningsanläggningar utanför detaljplanerat område. Det kommunala bidraget till nyanläggning erhålls efter prövning i varje särskilt fall och i mån av tillgång till medel med 75 procent av redovisad nyanläggnings-kostnad, dock högst med 3 000 kronor per ljuspunkt. Resten betalar föreningen. Till drifts-kostnaderna betalas sedan 400 kronor per ljuspunkt och år.

Om anläggningen inte sköts på ett tillfredsställande sätt kan driftsbidraget dras in.

Krav för bidrag till anläggning

För att kunna ansöka om bidrag till belysningsanläggning är grundkravet:

  • att tätare bebyggelse har uppstått och
  • att en belysningsförening eller en annan förening bildats för att ha hand om drift och skötsel av anläggningen
Du måste lämna in ansökan om bidrag till nyanläggning av vägbelysning i god tid före det att arbetet påbörjas. Om arbetet startar innan beslut fattats i ärendet betalas bidraget inte ut.

Ansök om bidrag till anläggning

Kontakta handläggare enligt nedan kontaktuppgifter. Ansökan om driftsbidrag för vägbelysning ska lämnas in före 1 april det år som bidraget gäller. Bidraget betalas ut under maj månad.

För en anläggning som beviljats driftsbidrag från kommunen behöver ny ansökan inte lämnas in.

Engångsbidrag för gårdsbelysning som installeras på enskild fastighet

Falköpings kommun kan betala ut engångsbidrag till gårdsbelysning på enskilda fastigheter utanför detalj-planerat område. Bidragets syfte är att tillgodose det behov av utvändig belysning som finns för en fastighet och de som bor i den. Bidraget uppgår till 750 kronor per belysningspunkt. Bidraget är knutet till fastigheten.

Samtliga regler finns att läsa i Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gatu-, väg- och gårdsbelysning Pdf, 41.5 kB..

Krav för engångsbidrag till gårdsbelysning

För att bidrag ska beviljas krävs:

  • att fastigheten ska vara belägen längre än 50 meter från allmän belysning (belysningsförening) och
  • att belysningsanläggningen placeras så att den ger fullgod yttre belysning för fastighetens behov vid framfartsväg, på gårdsplan eller liknande och
  • intyg ska finnas på att anläggningen följer gällande bestämmelser och att den är helt färdig utfärdat av behörig elinstallatör
Efter särskild prövning kan bidrag betalas ut för redan befintlig anläggning om den uppfyller ovanstående krav på placering och är utförd i fullgod kvalitet.

Ansök om engångsbidrag till gårdsbelysning

Ansökan om anläggningsbidrag för gårdsbelysning ska göras av fastighetsägaren. I ansökan ska behörig elinstallatör beskriva anläggningens utformning och intyga att anläggningen utförts enligt gällande bestämmelser och är helt färdig. Ett sådant intyg krävs för att beslut ska kunna fattas i ärendet och för att bidrag ska betalas ut.

Ansökan görs till kommunens handläggare.