Bidrag till enskilda vägar

En enskild väg är en väg som inte staten eller en kommun är väghållare för. Falköpings kommun kan betala ut bidrag för drift och underhåll av enskilda vägar. Bidrag lämnas efter prövning i varje särskilt fall och i mån av tillgång till medel.

Krav för kommunalt vägbidrag

  • vägen är minst 300 till 1 000 meter lång för kommunalt vägbidrag
  • vägen utgör utfartsväg från minst en fastighet med fast bosättning

Om vägen utgör utfartsväg från mer än en fastighet och fastigheterna inte har samma ägare, krävs en skriftlig överenskommelse mellan fastighetsägarna om att de gemensamt förbinder sig att ansvara för väghållningen, för att bidrag ska beviljas. Bidrag lämnas med 2,80 kronor per meter väg.

Det finns även möjlighet att få nybyggnads- och förbättringsbidrag. Samtliga regler för enskilda vägar finns att läsa i bestämmelserna för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Falköpings kommun.

Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar Pdf, 70.5 kB.

Kommunen kan komma att inspektera vägen. Uppfyller inte vägen de krav som finns kan kommunen dra in bidraget.

Statligt vägbidrag

I vissa fall är det möjligt att få statligt vägbidrag till enskild väg. Det är då Trafikverket som handlägger ansökan och som beviljar vägbidraget.

Vid beviljat statligt vägbidrag är det Trafikverket som betalar ut vägbidraget. Ansökan om statligt vägbidrag görs på Trafikverkets hemsida.