Intresseanmälan för företag att bygga och driva publika laddningsstationer för elfordon

Det finns behov av fler publika laddningsstationer för elfordon i Falköpings kommun. Kommunen har antagit en ny plan ”Laddplan för publik laddinfrastruktur” för att göra det lättare att bygga ut med fler publika laddningsstationer. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för alla att använda elfordon och på så sätt minska behovet av bensin och diesel.

Falköpings kommun söker nu efter aktörer som vill och kan bygga och driva publika laddningsstationer för elfordon.

Lämpliga platser

Kommunen har pekat ut ett antal strategisk lämpade platser på sin egen mark, som är i anslutning till publika parkeringsplatser. Det som menas med lämpliga platser är tillgängliga platser, där många människor stannar till och där det idag finns ett laddbehov att täcka geografiskt. Aktörer kan även föreslå andra platser som inte finns med i planen. Det ser kommunen positivt på om förhållandena visar sig lämpliga utifrån ett helhetsperspektiv. I så fall sker en ny utannonsering av dessa platser. Även privata markägare kan upplåta lämplig mark till privata aktörer för en utbyggnad av publik laddinfrastruktur på strategiska platser.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en etablering i Falköping är du välkommen att lämna in en intresseanmälan för ditt företag och berätta hur ni tänker bygga och driva laddningsstationerna.

Urval och tillstånd

Kommunen kommer att titta på alla ansökningar som kommit in och välja det företag som bäst uppfyller behovet. Om två företag är lika bra, kommer det företag som ansökte först att få möjligheten.

Uppdatering 2024-03-06 En tilldelning pågår just nu till en aktör som visat intresse för att bygga laddstationer på ett antal av de strategiska platserna. Så fort detta är klart kommer listan med lämpliga strategiska platser att uppdateras.

Kartan kan inte visas.

Information till dig som vill göra en intresseanmälan

Det finns två möjligheter för att ansöka om vilka platser aktören avser etablera laddstationer på.

 1. Kommunens utvalda strategiska parkeringsplatser är öppna för ansökan om att sätta upp publika laddstolpar.
 2. Föreslår sökande företag andra kommunägda platser än de kommunen utannonserat på kommunägd mark, så bedömer kommunen dessa platser . Anses det vara strategiska platser så annonseras dessa ut så snart som möjligt på hemsidan. Platserna annonseras under 2 månader. Kommer inget konkurrerande intresse in under denna tid kan avtal skrivas med sökande bolag.
 3. Om konkurrerande intresse inkommer utser kommunen den sökanden som bäst anses gynna kommunen och dennes intressen. Vid två bedömda likvärdiga intresseanmälningar väljs den tidigast inkomna intresseanmälan.

Aktörens ansvar

Aktörens ansvar är att:

 • Projektera anläggningen
 • Inhämta nödvändiga tillstånd (från kommunen och/eller annan berörd myndighet)
 • Finansiera projektet
 • Upphandla och bygga anläggningen
 • Driva och underhålla anläggningen
 • Teckna nyttjanderättsavtal för platsen för laddpunkten med kommunen
 • Teckna anslutningsavtal med nätägaren
 • Alla i övrigt nödvändiga åtgärder som krävs för att genomföra projektet

Urvalskriterier

Aktören ska som minimum lämna följande uppgifter till kommunen:

 • Kontaktuppgifter
 • Kortfattad företagspresentation med beskrivning av företaget och dess verksamhet inkl. kvalitets- och miljöledningssystem.
 • Referenser från liknande uppdrag med angivna referenspersoner, telefonnummer och en enkel beskrivning av uppdraget.
 • En kortfattad beskrivning av genomförande av aktuellt projekt.
 • Vilka platser som är aktuella samt antal laddningspunkter och typ av laddning.
 • Betalsystem för laddningen.
 • En grov tidplan för projektets genomförande.
 • Plan för finansiering av projektet.

Utvärdering

På grundval av och efter utvärdering av ovanstående uppgifter kommer kommunen utse den aktör som bäst anses gynna kommunen och dennes intressen. Vid två intresseanmälningar som bedöms likvärdigt väljs den tidigast inkomna intresseanmälan. I samband med utvärderingen kan kommunen komma att begära ut uppgifter beträffande aktören från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt genomföra en kreditbedömning. Respektive aktör svarar själv för alla kostnader, även de som uppstår innan ett avtal har ingåtts.

Kommunen kommer via e-post meddela alla uppgiftslämnare om vilken aktör som utsetts, så snart detta är klart.

Relaterade dokument

Föreslagna placeringar i Falköping (laddas ner) Pdf, 1.3 MB.
Arrendeavtal laddningsstationer Word, 30.8 kB. (laddas ner)
Anvisning utformning publika laddningsstationer Pdf, 12.8 kB. (laddas ner)

Kontaktperson

Ida Elf
Utvecklingsledare Infrastruktur
Telefon: 0515-88 51 14

Förutsättningar och utformning

Plats för laddningsstationerna upplåts genom nyttjanderättsavtal. Observera! För de utpekade platserna har ingen hänsyn tagits till om det finns befintliga elledningar.

För att mer exakt bestämma placering och utformning av laddningsstationerna, exempelvis inom parkeringsanläggningar, krävs kontakt med kommunens avdelningar park/gata och med elnätsägaren Nordion energi. Då elnätsåtgärder, ledningsdragning och markarbeten är en relativt stor kostnad i sammanhanget rekommenderas att avståndet mellan laddningsstationer och kabelskåp eller nätstation hålls så kort som möjligt.

Du som aktör:

 • står för alla kostnader för arbete och material för att möjliggöra laddningen.
 • står för drift och underhåll av ledning och laddningsstation.
 • sköter kontakten med elnätsägaren för nödvändiga uppgifter om nätkapacitet, kostnader, avgifter och liknande.
 • tar betalt för elenergin av den som nyttjar laddstationen.
 • tillhandahåller ett betalsystem som är användarvänligt och det ska gå att ladda utan att skaffa abonnemang hos en specifik leverantör.

Parkeringsavgift

Kommunen har inga p-avgifter, men skulle detta komma att ändras i framtiden tar kommunen i förekommande fall p-avgift för parkeringen.

Parkeringsytan

Kommunen sköter utmärkning av laddplats, renhållning och underhåll av parkeringsytan.

Avstämning Räddningstjänst

Räddningstjänsten kan ha synpunkter på laddningsstolparnas placering, framförallt i tätbebyggt område. Därför ska en avstämning göras med dem innan en eventuell utbyggnad.

Tillgänglighet

För att personer med fysisk funktionsnedsättning ska kunna nyttja laddningsstationerna behöver möjlighet till tillgänglighetsanpassning göras för varje tänkt laddningsstation med minst en tillgänglighetsanpassad laddningsstation. Exempelvis handlar det om höjd på laddningsuttag och display, samt bredd och lutning på parkeringsplatsen eventuellt behöver anpassas. Se Falköpings kommun tekniska handbok på www.falkoping.se.

Utformning av publika laddstationer

På publika parkeringsplatser sker laddning med så kallad destinationsladdning (11 - 22Kw) alternativt med snabbladdning.

Uttag

Snabbladdningsstation ska minst ha standarden CCS för snabbladdning, att erbjuda fler standarder går bra. De laddningsstationer som ger normalladdning ska vara utrustade med minst två uttag för att möjliggöra användning för bilisten med medhavd kabel Typ 2, och kunna betjäna minst två bilar samtidigt.

Påkörningsskydd

Utgångspunkten är att intrånget på kommunens mark ska vara så lite som möjligt för att underlätta framkomlighet och drift. Laddningsstationerna får dock vid behov utrustas med påkörningsskydd mellan parkeringsyta och laddare för att reducera risken för påkörning. Lösning av påkörningsskydd ska godkännas av kommunen.

Utformning

Det ska tydligt framgå på laddningsstationerna var kunden ska vända sig vid frågor om funktion eller felanmälan. Dock ska reklambetonade texter/symboler/profiler minimeras.

Ljussättning

Laddstolparna får vara utrustade med belysning alternativt belysas. Syftet med belysningen kan vara att underlätta för den som laddar för att texter ska vara lätta att läsa, samt minska risken för påkörning. Belysningen ska vara utformad så att den inte bländar.

Betalning

De laddare som uppförs ska vara öppna för alla. Det ska gå att ladda utan att skaffa abonnemang hos en särskild leverantör.