11 maj 2023
Platåskolan

Kommunstyrelsen föreslår fördjupad utredning om ny högstadieskola på fotbollsplanerna vid Ållebergsgymnasiet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en fördjupad utredning kring de fysiska förutsättningarna för en byggnation av en högstadieskola på fotbollsplanerna vid Ållebergsgymnasiet.

- De förutsättningar som ska ligga till grund för utredningen är att en skola byggs i enlighet med alternativ 2 eller 3, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M). Det innebär att skolan är dimensionerad för 900–1100 alternativt 500–600 elever. Alternativ 1 är inte längre aktuellt, eftersom det kräver en ändring av detaljplanen.

Vy över alternativ plats till Platåskolan

Politisk förankring

Den 17 april presenterade barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med kommunledningsförvaltningen en utredning med tre möjliga alternativ till Platåskolan som snabbare kan tillgodose kommunens behov av en högstadieskola i centrala Falköping. Sedan dess har utredningen diskuterats politiskt med samtliga partier.

- Den gemensamma bedömningen är att det krävs en fördjupad utredning för att klarlägga de fysiska förutsättningarna för en byggnation av en högstadieskola på fotbollsplanerna, säger Adam Johansson. Det vi ska titta närmare på är bland annat markförhållanden, infrastruktur och trafik samt vatten- och avloppsförsörjning.

Två alternativ kvar

Alternativ 1 är inte längre aktuellt. Alternativet innebär att använda befintliga ritningar för Platåskolan på den nya platsen, men då krävs en ändring av detaljplanen på grund av byggnadens höjd.

- Den process som fortfarande pågår kring detaljplanen vid gamla kalkbrottet är mycket utdragen och det vore olyckligt att försätta sig i en eventuell likande situation vid en ändring av detaljplanen, säger Adam Johansson.

När utredningen om de fysiska förutsättningarna för en skola på fotbollsplanerna är genomförd ger det möjlighet för att i nästa skede bedöma vilket av alternativ 2 eller 3 som kan vara mest lämpligt att utreda vidare. Det förutsätter dock att de fysiska förutsättningarna visar sig vara de rätta för en byggnation.

Redovisning senast 25 september

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 29 maj. Om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag ska den fördjupade utredningen redovisas till fullmäktige senast den 25 september 2023.

Vad innebär de olika alternativen till Platåskolan?

Alternativ 1

En ny högstadieskola byggs på fotbollsplanerna vid Ållebergsgymnasiet med befintlig ritning för Platåskolan. Skolan planeras för att rymma 900–1100 elever. Den nuvarande detaljplanen tillåter skolbyggnad på området men detaljplaneändring krävs av befintlig plan för att pröva höjden för byggnaden. Ändring av bygghöjd i detaljplan, upphandling med mera beräknas ta cirka 2 år. Därutöver är byggtiden cirka 2 år vilket innebär att en ny skola kan stå färdig tidigast om cirka 4 år. Ett eventuellt överklagande av detaljplaneändring kan förlänga tiden ytterligare.

Alternativ 2

En ny högstadieskola byggs på fotbollsplanerna vid Ållebergsgymnasiet. Ny ritning, alternativt omgjord ritning, tas fram. Skolan planeras för att rymma 900–1100 elever. Ingen ny detaljplan krävs. Arbetet med upphandling, ny ritning och programarbete beräknas ta cirka 2 år. Därutöver är byggtiden cirka 2 år, vilket innebär att en ny skola kan vara på plats om cirka 4 år.

Alternativ 3

En ny mindre högstadieskola byggs på fotbollsplanerna vid Ållebergsgymnasiet. Den nya skolan beräknas rymma cirka 500–600 elever. Kyrkerörsskolan alternativt Centralskolan byggs om och används även som högstadieskola för 400–500 elever. Lösningen innebär att två skolor tillsammans tar hand om 900–1100 högstadieelever. De kommer emellertid utgöra en högstadieenhet, även om de är lokaliserade på två geografiskt skilda platser. Den nuvarande detaljplanen tillåter en skolbyggnad på området. Tiden för upphandling, ny ritning och programarbete samt uppförande av ny skola beräknas till cirka 4 år. Ombyggnation av Kyrkerörsskolan alternativt Centralskolan kan göras först då den nya skolan är klar för att det ska vara möjligt att utrymma lokalerna. Beräknad tid för ombyggnation cirka 1 år.