18 april 2023
Förskola, skola och utbildning

Alternativ till Platåskolan presenterade

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kommunledningsförvaltningen presenterat utredningen om möjliga alternativ till Platåskolan som snabbare kan tillgodose kommunens behov av en högstadieskola i centrala Falköping. Bakgrunden är den utdragna process i arbetet med en detaljplan för Platåskolan, som bland annat har inneburit lokalbrist på kommunens skolor och påverkad arbetsmiljö för lärare och elever.

Vy över alternativ plats till Platåskolan, fotbollsplanerna vid Ållebergsgymnasiet

Den ursprungliga planen var att Platåskolan skulle stå färdig för inflyttning vårterminen 2021, men överklaganden och en utdragen juridisk process har gjort att ingen byggnation ännu har påbörjats. I en förlängning kan det påverka lärandet och tryggheten för eleverna och därför gav fullmäktige i januari i år barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett kvalitativt jämförbart alternativ till Platåskolan.

– Utredningen har nu presenterats för Platåskolans styrgrupp, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M). Den innehåller tre alternativ, som efter en politisk process ska utmynna i ett alternativ som kommunen ska fördjupa sig i. En fråga som vi måste ta hänsyn till är om vi har personella och ekonomiska resurser att driva en process parallellt med den påbörjade Platåskolans detaljplan för att lokalfrågan och trångboddheten ska kunna lösas inom om en rimlig tid.

Utredningen har endast omfattat punkten om att bygga en högstadieskola i centralorten. Beslutet om att det ska finnas tre högstadieenheter i kommunen, varav en är placerad i centralorten, står fast.

Alternativ 1

En ny högstadieskola byggs på fotbollsplanerna vid Ållebergsgymnasiet med befintlig ritning för Platåskolan. Skolan planeras för att rymma 900-1100 elever. Den nuvarande detaljplanen tillåter skolbyggnad på området men detaljplaneändring krävs av befintlig plan för att pröva höjden för byggnaden.

Ändring av bygghöjd i detaljplan, upphandling med mera beräknas ta cirka 2 år. Därutöver är byggtiden cirka 2 år vilket innebär att en ny skola kan stå färdig tidigast om cirka 4 år. Ett eventuellt överklagande av detaljplaneändring kan förlänga tiden ytterligare.

Alternativ 2

En ny högstadieskola byggs på fotbollsplanerna vid Ållebergsgymnasiet. Ny ritning, alternativt omgjord ritning, tas fram. Skolan planeras för att rymma 900-1100 elever.

Ingen ny detaljplan krävs. Arbetet med upphandling, ny ritning och programarbete beräknas ta cirka 2 år. Därutöver är byggtiden cirka 2 år, vilket innebär att en ny skola kan vara på plats om cirka 4 år.

Alternativ 3

En ny mindre högstadieskola byggs på fotbollsplanerna vid Ållebergsgymnasiet. Den nya skolan beräknas rymma cirka 500-600 elever. Kyrkerörsskolan alternativt Centralskolan byggs om och används även som högstadieskola för 400-500 elever.

Lösningen innebär att två skolor tillsammans tar hand om 900-1100 högstadieelever. De kommer dock utgöra en högstadieenhet, även om de är lokaliserade på två geografiskt skilda platser. Den nuvarande detaljplanen tillåter en skolbyggnad på området.

Tiden för upphandling, ny ritning och programarbete samt uppförande av ny skola beräknas till cirka 4 år. Ombyggnation av Kyrkerörsskolan alternativt Centralskolan kan göras först då den nya skolan är klar för att det ska vara möjligt att utrymma lokalerna. Beräknad tid för ombyggnation cirka 1 år.

Den fortsatta processen

Nu följer en politisk diskussion om de olika förslagen. Den 10 maj beslutar kommunstyrelsen vilket alternativ man ska föreslå fullmäktige att kommunen fördjupar sig i. Fullmäktige tar sedan beslut om nästa steg i frågan den 29 maj.