19 december 2022
Platåskolan

Nytt beslut från mark- och miljööverdomstolen gällande detaljplanen för Platåskolan

Falköpings kommun lämnade i januari in en dispensansökan till Länsstyrelsen gällande detaljplanen för Platåskolan. Länsstyrelsen beslutade den 17 februari om att bevilja dispens från artskyddsförordningen gällande arten mindre vattensalamander. Beslutet innebar att kommunen kunde få dispens att samla in individer och ägg från arten i området vid kalkbrottet och flytta dem till en damm på Marjarps industriområde

Fredag 16 december kom beslutet från Mark- och miljööverdomstolen att dispensbeslutet från Mark- och miljödomstolen hävs och Länsstyrelsen i Västra Götaland får tillbaka ärendet för fortsatt handläggning. Orsaken till hävning av beslutet är kortfattat att dispens enligt artskyddsförordningen i detta fall betyder åtgärder som kommer att utföras inom hemfridszon och sakägarna hade inte fått möjlighet att yttra sig i dispensärendet.

Falköpings kommun arbetar nu med en utredning kring vad effekterna av domen innebär och kommer att återkomma med mer information i januari 2023.

detaljplan