29 april 2021
Platåskolan

Detaljplanen för Platåskolan upphävd – byggnationen av ny högstadieskola är satt på paus

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i sitt beslut torsdag 29 april 2021 att det upphäver Mark- och miljödomstolens dom om detaljplanen för Platåskolan. Skälet är att de anser att det inte kan uteslutas att det finns mindre vattensalamander inom planområdet och att det inte utretts mer grundligt hur eventuell förekomst av den fridlysta mindre vattensalamandern kan påverkas av byggnationen. Domen betyder att byggnationen av Platåskolan är satt på paus.

bild platåskolan med pausknapp

Detaljplanen för Platåskolan överklagades till högsta instans av närboende i området vid stenbrottet i centrala Falköping. Överklagandet gällde trafik och buller men också förekomst av mindre vattensalamander i området. Kommunen har sedan fått lämna yttrande och kompletterat utredningen kring delarna i överklagandet inför prövningen av ärendet. Mark- och miljööverdomstolen säger i sitt beslut att kommunen har gjort en bra utredning av platsen och gör ingen annan bedömning än Mark- och miljödomstolen när det gäller frågorna om anpassning till omgivningen, trafik, olägenheter, buller, parkeringsplatser och friyta. Det är endast risken för förekomst av mindre vattensalamander som de anser inte är tillräckligt utredd, och därför beslutar domstolen om att detaljplanen ska upphävas.

Det finns inga bevis för förekomst av vattensalamander i området, utan domen är baserat på ett antagande, vilket är ovanligt, säger Erna Pezic, stadsbyggnadschef. En naturvårdsutredning av området har gjorts och de delarna har vi utrett och tagit ställning till i detaljplanen. En fridlyst orkidé är ett exempel på en art som kom upp i naturvårdsutredningen, och här har kommunen haft en chans att utreda hur man tar ställning till och skyddar den i detaljplansområdet.

Det har alltså inte funnits någon anledning för kommunen att göra ytterligare grundligare utredningar, då inte naturvårdsutredningen visat på det. Planeringsarbetet kring detaljplaner följer ett lagstadgat standardförfarande med en tydlig process. Inledningsvis i samrådet, tidigt i processen, samlas information, önskemål och synpunkter in om planförslaget. Kommunen har i samrådet till förslaget till detaljplan haft dialog med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Under samrådstiden för detaljplanen till Platåskolan har inte någon information om förekomst av vattensalamander kommit in.

Mot bakgrunden att detta är ett av våra mest genomarbetade projekt någonsin, så har det funnits en stor vilja och förhoppning att detaljplanen skulle vinna laga kraft och att vi kunde påbörja byggnationen av den nya högstadieskolan. Att vattensalamandern skulle sätta detta på paus för det var lite överraskande måste vi erkänna, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Domen innebär att nu startar partiöverläggningar omgående om Platåskolan och skolomorganisationen och hur kommunen går vidare i ärendet. Skolan och skolomorganisationen är högt prioriterat och besked om vilken riktning arbetet kommer ta kommer visa sig inom kort.

Det blir nu fortsatta politiska diskussioner om vilka utredningsuppdrag vi kommer ge till tjänstemannaorganisationen för att få bra underlag till nya ställningstaganden, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Platåskolan en viktig pusselbit

Platåskolan är en viktig pusselbit i nya skolomorganisationen. Kommunen har många temporära skollokaler som inte är optimala och stora elevkullar väntas framöver.

Det känns tungt och vi behöver få landa i det här, säger Henrik Ader, verksamhetschef grundskola. I planeringen har vi arbetat utifrån utifrån olika scenarier och fram till 2023 har vi en god plan för skolan, nu behöver vi förlänga den.

Kyrkerörsskolan är nu högstadieskolan som ska samla stadens alla högstadieelever som ett förberedande led i att jobba för en ny högstadieskola, som förvaltningen hade planerat för skulle stå klar hösten 2023. Nu blir det inte så, och planeringen för att lösa utrymmesbehovet efter 2023 ska påbörjas, men också att fortsätta bedriva bra och trygg skolgång för eleverna och en bra arbetsmiljö för pedagogerna utifrån dagens förutsättningar.

Det här är ett tråkigt besked för barnen i våra skolor som väntar på en ny högstadieskola, Platåskolan är en mycket viktig del i helheten i skolomorganisationen, säger Karina Bronell, skolchef. Det blir en utmaning framöver, men vi kommer att lösa det.