22 oktober 2020
Platåskolan

Detaljplanen för Platåskolan prövas i högsta instans

Detaljplanen för Gamla stan 2:26 korsningen Hollendergatan-Trädgårdsgatan, alltså marken som är planlagd för bygget av Platåskolan, är överklagad till högsta instans. Måndag 5 oktober fattade Mark- och miljööverdomstolen beslutet att de kommer att pröva detaljplanen. Kommunen ska lämna yttrande senast 17 november och sedan väntar besked kring den slutgiltiga domen.

Det yttrande kommunen ska lämna är bland annat kring om det kan finnas förekomst av vattensalamander i området. Vattensalamander är mindre groddjur och är fridlyst i Sverige – precis som alla ödlor, groddjur och ormar. När detaljplanen för Platåskolan togs fram genomfördes en naturvärdesinventering i området. I en lågpunkt var marken fuktig och täckt med mossa. Men när inventeringen gjordes hittades inga skyddade djurarter där. I samma inventering konstateras att den fridlysta orkidén korallrot finns i området, liksom ädellövträd som rödlistad alm och ask, och att växtligheten bör skyddas om tomten används för ett skolbygge. Detta har kommunen tagit ställning till hur dessa arter ska skyddas och finns beskrivet i detaljplanen.

Detaljplanen som antagits av kommunfullmäktige i juni 2019 överklagades först till ;ark- och miljödomstolen. Domstolen lämnade besked i mars i år att det inte såg skäl att upphäva detaljplanen. Den domen överklagades sedan till högsta instans och nu har alltså Mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd.

Besked från Mark- och miljööverdomstolen om hur lång tid prövningen beräknas ta eller när slutgiltigt dom kan väntas finns inte ännu.