24 maj 2020
Platåskolan

Platåskolan - bygglovsansökan har nu lämnats in

I dagarna lämnades bygglovsansökan för Platåskolan in till byggnadsnämnden. Nu ska byggnadsnämnden gå igenom handlingarna och förbereda tekniska samråd. Detaljplanen Gamla stan 2:26 är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen och en slutgiltig dom väntas under sommaren. Om detaljplanen vinner laga kraft och bygglovet beviljas kan bygget av Platåskolan starta till hösten.

I mars 2017 fattades beslut om en ny skolorganisation i Falköpings kommun, i det beslutet ingick bland annat att bygga en ny högstadieskola i Falköping. Ända sedan dess har förberedelserna för ett nytt högstadium pågått. Det är ett grundligt förarbete som gjorts de här åren, både vad det gäller byggnaden och dess placering och skolan som lärmiljö och arbetsplats.

Bygglovsansökan har nu lämnats in

I dagarna har kommunen lämnat in bygglovsansökan för att få bygga Platåskolan. En bygglovsansökan innebär att man söker lov för att bygga och ansökan innehåller ett stort antal handlingar som bland annat teknisk beskrivning med planritningar och fasadritningar.

Byggnadsnämnden ska nu handlägga bygglovsansökan och om inga kompletteringar behöver göras eller att nämnden behöver mer tid för utredning, ska ett bygglovsbeslut meddelas inom 10 veckor efter det att ansökan kommit in till byggnadsnämnden.

Platåskolan – Skolan där kunskapen sitter som berget

Platåskolan är ritad av arkitektkontoret Tengbom som är ett av världens äldsta och mest innovativa arkitektkontor. Tengbom har lång erfarenhet av att skapa skolor med moderna lärmiljöer och är också drivande i skolprojekt när det gäller utemiljöer. De har nu ritat Platåskolan, en byggnad på 3300 kvadratmeter i fyra våningar.

Platåskolan fick sitt namn efter en namntävling bland kommunens elever med motiveringen, "Platåskolan – Skolan där kunskapen sitter som berget". Tengbom har i gestaltningen inspirerats av platåbergens uppbyggnad, Platåskolans form är som ett platåberg med skarpa kanter, plant svart tak och två större sprickor i berget som ger huvudentréernas öppningar. Byggnadens färger är också hämtade från platåbergen med hård diabas och urbergets och kalkbergets melerade färgtoner

 

Framtiden nästa. För skolan och oss på Falbygden.