27 februari 2020
Platåskolan

Platåskolan får en projektbudget på 386 miljoner

Måndag 24 februari antog kommunfullmäktige en projektbudget på 386 miljoner kronor för Platåskolan. Det är den enskilt största investeringen hittills i kommunens historia.

Projektbudgeten tar ett helhetsgrepp

I projektet ingår en fullt färdig byggnad inklusive inredning, möblering samt utemiljö. Projektet innefattar även ombyggnationer inom allmän platsmark i form av gata på Hollendergatan och Trädgårdsgatan, ny rondell i den korsningen samt ny gång och cykelbana genom Hollendergatan och Trädgårdsgatan.

Dessutom ska parkytor byggas om med bland annat en bullervall längs med Hollendergatan. Avgränsning för projektet är inom den aktuella detaljplanen.

Investeringen på totalt 386 miljoner kronor finns budgeterad i kommunens flerårsplan för 2020–2022. Projektet upphandlas som en partneringentreprenad och utsedd entreprenör är Skanska Sverige AB.

Platåskolan ingår som en central del i kommunens nya skolorganisation, med målet att skapa en likvärdig skola. Sedan våren 2019 jobbar en programgrupp som utformar och utvecklar den nya högstadieskolan via workshops, studiebesök, diskussioner och skisser.

I programgruppen ingår representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, samhälls-byggnadsförvaltningens avdelningar fastighet, park och gata och kosten, samt Skanska (som ska bygga) och arkitektfirman Tengbom (som ritar skolan). Knutna till programgruppen är även kultur & fritid, samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) och stadsbyggnad.

Vår förhoppning är att vi under våren 2020 skall kunna presentera skisser som visar skolans utformning och hur den är tänkt att organiseras.

Detaljplanen

Enligt ny detaljplan för fastigheten Gamla sta'n 2:26, ska Platåskolan byggas vid kalkbrottet i korsningen Hollendergatan– Trädgårdsgatan. Kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan har dock överklagats till mark- och miljödomstolen. Beslut väntas under våren.

Länsstyrelsen för Västra Götaland har under planprocessens gång fått möjlighet att yttra sig. Båda gångerna har länsstyrelsen varit positiv till förslaget om ny detaljplan.