20 september 2019
Platåskolan

Detaljplanen för Platåskolan antagen i kommunfullmäktige

Detaljplanen möjliggör för byggnation av en ny skola med friytor som främjar elevernas hälsa och utveckling samt tillhörande trafiklösningar. Skyddsvärda träd och alléer i området ska bevaras.

Efter att kommunfullmäktige fattat beslut om ny skolorganisation undersöktes lämpliga platser för placering av den nya högstadieskolan utifrån ett antal kriterier. Den 25 september 2017, § 96 gav kommunfullmäktige i uppdrag till byggnadsnämnden att låta stadsbyggnadsavdelningen ta fram en ny detaljplan för del av Gamla stan 2:26 m.fl.

Den 24 juni 2019, § 65 antog kommunfullmäktige detaljplanen för del av Gamla stan 2:26 m.fl. Beslutet har överklagats.

Utgångspunkten är att den byggnad som finns på området tas bort för att ge plats åt den nya skolbyggnaden. Väster om den blivande skolbyggnaden finns ett före detta kalkbrott som inrymmer växtlighet med naturvärden. Detta område ska göras tillgängligt så att det blir användbart för skolans elever och för allmännheten. Med anledning av trafiksäkerheten och kapaciteten i korsningen Trädgårdsgatan-Hollendergatan förslås att en ny trafiklösning skapas. Detta medför att Hollendergatan behöver dras om och anläggas längre österut. För att bullernivåerna inte ska bli för höga vid bostadsbebyggelsen öster om Hollendergatan, behöver ett bullerskydd uppföras.

Detaljplanen och handlingar Gamla stan 2:26 (skola vid gamla kalkbrottet)