24 januari 2019
Platåskolan

Tengbom ritar Platåskolan och tillbyggnaden av Vindängen

Höstterminen 2021 beräknas Falköping ha en helt ny högstadieskola – den kommer heta Platåskolan. En skola som ska ge unga i Falköping möjlighet till likvärdig utbildning, framtidens lärande och en trygg och säker skolgång. Arkitektkontoret Tengbom, som ett av världens äldsta och mest innovativa arkitektkontor, har fått det hedersamma uppdraget att rita den nya skolan och tillbyggnaden av Vindängens skola.

Från vänster: Liv Stein, Karolina Lorentzi, Miriam Duggan Nyström och Stuart Hope från Tengbom arkitektkontor. Anna Björk och Viktoria Lundborg från Jordnära miljökonsult Lidköping och Magnus Andersson från Skanska.

Byggprocessen för de båda skolorna har partnering som arbetssätt, där Skanska är totalentreprenör. För att hitta rätt medarbetare bjöd Skanska och kommunen in arkitektfirmor att lämna anbud. I anbuden ville projektgruppen bland annat veta hur arkitekterna såg på att tillsammans med övriga inblandade förverkliga ett projekt i den här storleksordningen och deras arbetssätt för att nå dit. De fick beskriva sitt tekniska ledningssystem, vilka stödresurser som finns inom företaget och visa referensprojekt. Några valdes sedan ut för djupare intervju för att säkerställa det som inkommit i anbuden. Två gick sedan till ”final” och blev inbjudna till Falköping för att besöka platsen vid Kalkbrottet.

- De fick tid att på egen hand upptäcka platsen, sedan träffades vi igen och de fick berätta vad de såg och vi kunde se vilken samspel som fanns dem emellan. Tengbom ”bubblade” och de visade verkligen att de ville göra detta, säger Jan Aurén, fastighetschef, Falköpings kommun.

En tungviktare inom arkitektur

Tengbom Arkitektkontor har lång och stor erfarenhet av att skapa skolor med moderna lärmiljöer och är också drivande i skolprojekt när det gäller utemiljöer. De skapar skolor och miljöer för social hållbarhet, bland annat genom att arbeta med skolan som en del av hela samhället. Här kan skolan även fungera som en mötesplats för omkringliggande samhälle, och de vet att nyckeln är flexibla och funktionella miljöer.

- Vi är med i många projekt och diskussioner för framtidens skola och tar del av forskning inom social hållbarhet, säger Karolina Lorentzi, arkitekt på Tengbom.

Karolina Lorentzi är, förutom sin roll som arkitekt på Tengbom, ordförande i föreningen Skolhusgruppen som består av arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, skolplanerare, pedagoger, miljöpsykologer, forskare med flera. Skolhusgruppen har under många år arbetat aktivt för att skolmiljön med barnens lärmiljöer, skolgårdar och näraliggande områden ska utformas med hög kvalitet i alla avseenden.

- Det kändes otroligt spännande att få komma hit och besöka kalkbrottet och prövas för uppdraget. Det är en inspirerande miljö och vi vill givetvis arbeta med kalkbrottets utformning som en resurs, säger Liv Stein, arkitekt på Tengbom.

I ett så här stort projekt är det många som ingår i samverkan. Miljökonsulter från Jordnära i Lidköping har som uppdrag att med sin kunskap lyfta fram viktiga naturvärden och se till att de beaktas under hela resan.

- Eftersom det kommer att vistas många människor i området för skolan, är det viktigt att få till ett samspel mellan en bra utemiljö men samtidigt skydda arter och blommor som är skyddsvärda i kalkbrottet, säger Viktoria Lundborg, miljökonsult, Jordnära.

Namnet förstärker identiteten

Platåskolan är namnet på det nya högstadiet, ett namn som förstärker identiteten och har en stark koppling till platsen. Området i kalkbrottet är historisk mark där stenindustrin skapat en unik plats. Under nationaldagen presenterades namnet på den nya skolan. Alla förskolor och grundskolor i kommunen har i en namntävling fått lämna in namnförslag på den nya högstadieskolan med en motivation till det föreslagna namnet. Vartoftaskolan och Gudhems förskola hade båda lämnat in samma förslag och fick dela på vinstsumman på 30 000 kronor.

- Förutom själva kalkbrottet som skapar en unik identitet för platsen är de stora träden och den uppvuxna vegetationen viktiga naturelement vi vill bevara i gestaltningen, det ger en bra grön struktur och skuggning för området, säger Stuart Hope, landskapsarkitekt på Tengbom.

Totalentreprenören Skanska gick i vintras igenom en liknande process som arkitekterna med anbud, intervjuer och referensprojekt. De har huvudansvaret och driver arbetet framåt tillsammans med kommunen och övriga inblandade entreprenörer.