Gymnasieskola: Ållebergsgymnasiet

I Falköping finns det en kommunal gymnasieskola. På Ållebergsgymnasiets egen webbplats Länk till annan webbplats. finns all information samlad.

Aktivitetsansvar - kommunens aktivitetsansvar KAA

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns till för ungdomar mellan 16-20 år som inte har påbörjat eller fullföljt ett gymnasieprogram.

För att omfattas av aktivitetsansvaret är ungdomen

 • 16 – 20 år
 • Folkbokförd i Falköpings kommun
 • Har fullgjort sin skolplikt
 • Ej påbörjat eller fullföljt nationellt gymnasieprogram.

Vårt uppdrag är att ta kontakt med de ungdomar som omfattas av ansvaret för att gemensamt göra en plan framåt och ge vägledning vidare i livet. I första hand vill vi stötta den unge till att hitta motivation tillbaka till skolan eller andra studieformer men det kan också handla om att stötta kring kontakter med andra myndigheter, en praktikplats eller samtal.

Vill du boka en tid, veta mer eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig!

Kontakt

Besöksadresser:
Arbetsmarknadscenter, Odengatan 24 E, Falköping
Ållebergsgymnasiet, Fredriksbergsgatan 36, Falköping

Aktivitetsansvariga

Sofia Wallin
sofia.wallin@falkoping.se
0515-88 60 97

Sofia Hammarstrand
sofia.hammarstrand@falkoping.se
0515-88 60 83

Kommunens aktivitetsansvariga

Sofia Wallin och Sofia Hammarstrand

Beställ betygskopior

Elevresor

Handläggningsrutiner för elevresor på gymnasiet.

1. Elevers rätt till kostnadsfria resor till och från skola

Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) ska elev, som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (SFS 1999:1395) få sina resor bekostade av kommunen. Detta under förutsättning att

 1. Eleven är folkbokförd på adress belägen i Falköpings kommun.
 2. Eleven har en färdväg bostad-skola om minst sex kilometer. Stödet skall ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens beslut. I Falköpings kommun ges detta stöd såsom periodkort giltigt i den allmänna kollektivtrafiken. Undantagsvis, och efter särskild prövning, kan stödet ges i form av fordonsersättning.

Reseersättning beviljas inte på grund av funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet. Det är endast avståndet på sex km som utgör grund för beslut. Handläggare vid barn- och utbildningsförvaltningen använder GIS-verktyg för att mäta närmast farbara gång-, cykel- eller bilväg till skolan.

2. Busskort

Elev tilldelas busskort genom sin skolas försorg. Skulle elev tappa bort sitt busskort eller hantera sitt busskort på ett sätt som gör att det inte längre är användbart har kommunen rätt att ta ut en administrativ avgift av eleven om
100 kr.

3. Avstånd till anvisad hållplats

Gångavståndet mätt efter genaste iordningställd gångväg från folkbokföringsadressen till anvisad busshållplats skall inte överstiga sex kilometer. Om avståndet till busshållplatsen överstiger sex kilometer kan man efter ansökan få ersättning för självskjuts enligt vad punkt 8 anger. Ersättningen betalas ut terminsvis och från och med den månad som infaller närmast efter det att ansökan kommit kommunen till handa.

4. Matarskjutsar

Kommunen kan välja att anordna matarskjutsar, för att minska avståndet till hållplats så det faller inom riktvärdet 6 km. I samband med planering inför ett läsår avgörs om elevantalet i det aktuella området motiverar till matarskjutsar.

5. Inackorderingstillägg

Om restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag kan eleven helt avstå rätten till kostnadsfria resor och istället få inackorderingstillägg. Med restid avses tiden från det att eleven lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills eleven är hemma. Håltimmar i början och slutet av resdagen räknas inte in i restiden. Inackorderingstillägg utbetalas kalendermånadsvis och från och med den månad som infaller närmast efter det att ansökan kommit kommunen till handa.

6. Maximering av bidrag till gymnasieelevers resor

Den kostnad som kommunen maximalt kan ha för en elevs skolresor under ett läsår motsvarar det inackorderingstillägg som eleven kan få vid inackordering på skolorten under hela läsåret.

Denna begränsning av reskostnader gäller dock ej elevs taxiresor till och från gymnasiesärskola.

7. Ersättning vid APL

Vid APL (ArbetsPlatsförlagt Lärande) kan, om resor med kollektivtrafiken inte fungerar, en ersättning enligt punkt 8 betalas ut.

Resor till orter utanför Skaraborg skall beviljas av respektive rektor och ersättes med max. 1/20 av det lägsta beloppet för inackorderingstillägg per dag mot uppvisande av biljett, kvitto eller annan verifikation.

Elever som bor på annan ort under APL-tiden kan ansöka om inackorderingstillägg i sin hemkommun.

8. Fordonsersättning

Fordonsersättning utbetalas vid självskjuts till/från hållplats och i synnerliga fall vid ordinarie resa folkbokföringsadress - skola. Ersättningen uppgår till följande belopp:

Bil: den statliga skattefria bilersättningen

Tvåhjuligt fordon: 20 procent av den statliga skattefria bilersättningen

Ersättningen avrundas till närmaste 10-tal öre enligt gängse avrundningsregler.

Den fordonsersättning som utbetalas för en kalendermånad kan uppgå maximalt till 1/30 av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

Kilometerersättning utgår inte om det finns samordningsmöjligheter med grundskolans skolskjuts eller om kommunen tillhandahåller matarskjutsar.

Blankett
Ansökan om ersättning för självskjuts för gymnasieelever Pdf, 283.2 kB.

Kontakt

Administratör gymnasieskola
Birgitta Fridolfsson
0515-88 60 07
birgitta.fridolfsson@falkoping.se

Gymnasiesärskolan Ållebergsgymnasiet

Inom gymnasiesärskolan vid Ållebergsgymnasiet finns det nationella programmet Hälsa, vård och omsorg samt det individuella programmet.

Du kan läsa mer om programmen på Ållebergsgymnasiets webbplats Länk till annan webbplats..

Gymnasiesärskolan är till för elever
som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Kommunen som du bor i gör en utredning
för att avgöra om du får gå i gymnasiesärskolan.

I gymnasiesärskolan finns det nationella program,
det finns också individuella program
och möjlighet att välja att gå gymnasiesärskolan som lärling,
på en eller flera arbetsplatser.

Alla som går ett nationellt program
läser de ämnen som är obligatoriska.
Det är:

 • engelska,
 • estetiska ämnen som bild och musik,
 • historia,
 • idrott och hälsa,
 • matematik,
 • naturkunskap,
 • religionskunskap,
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

Varje program har också ämnen
som är särskilda för just det programmet.
Dessutom får du fördjupa dig ett yrke eller ett ämne,
det kallas programfördjupning.

I gymnasiesärskolan ingår också ett individuellt val.
Skolan bestämmer vilka kurser som du kan välja,
men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa
och en kurs i hem- och konsumentkunskap.

Om du går ett nationellt program och får godkänt på kursen du läst
så får du ett betyg när kursen avslutas.
Betyg som du kan få för godkänd kurs är E, D, C, B eller A.
Den som inte klarar kraven för betyget E,
får inget betyg.

Det ingår att göra ett gymnaisesärskole-arbete,
där ska du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter
inom det program du valt.
Om ditt gymnasiesärskolearbete når målen
så får du betyget E.

I alla nationella program ingår apl,
apl betyder att lära sig på en arbetsplats.
Alla som går ett nationellt program
ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

Alla elever ska ha en egen studieplan.
I studieplanen står vilket program som du går
och vilka kurser som ingår.

När du är klar med gymnasiesärskolan
får du ett gymnasiesärskolebevis.
Där står:

 • det program som du har gått,
 • de kurser som du läst,
 • dina betyg,
 • den arbetsplats som du gjort din apl eller praktik på
 • och vad ditt gymnasiesärskolearbete handlar om.

Relaterade länkar

Kontakt

Gymnasiesärskolan, Ållebergsgymnasiet
Besöksadress: Hjelmarsrörsgatan 2, Falköping
Postadress: 521 81 Falköping

Rektor
Jan Callenvik
0515-88 61 44
jan.callenvik@edu.falkoping.se

Inackorderingstillägg

Allmän information

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå samt påbyggnadsutbildningar.

Under ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Det krävs att du studerar på heltid för att du skall få inackorderingstillägg. För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning. För vuxenutbildning krävs att studierna omfattar minst 20 poäng per vecka.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (till exempel busskort).

Riktlinjer för beviljande

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Tillägget avser hjälp till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skolorten.

Lång resväg

Ett villkor för att du skall få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimma(r) i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Praktikplats

Inackorderingstillägg kan beviljas om obligatorisk APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen. Tillägget beräknas då enligt samma regler som vid inackordering på skolorten. Vid praktik beviljas regelmässigt lägsta ersättningsbelopp av inackorderingstillägget. Ansökan om inackorderingstillägg vid APL sänds till skolkommunen Länk till annan webbplats. då elevens hemkommun ingår i Gymnasium Skaraborg.

Särskilda skäl

Inackorderingstillägg kan beviljas av särskilda skäl. Du kan få inackorderingstillägg även om den utbildning du söker finns i din hemkommun.

Detta gäller exempelvis:

 • om du blivit antagen till utbildningen av personliga skäl
 • om dina föräldrar flyttar och du bor kvar för att fullfölja din utbildning

Ersättningsbelopp

Beroende på avståndet mellan hemorten och skolorten beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:

Ersättningsbelopp

Avstånd i kilometer

Ersättning 2021

0 - 60 kilometer

1 580 kronor

61 - 120 kilometer

1 760 kronor

121 - 250 kilometer

2 000 kronor

251 - 700 kilometer

2 320 kronor

701 kilometer - uppåt

2 670 kronor

Val av inackorderingsort

Du bör inackordera dig på skolorten eller i dess närhet eftersom du inte kan få ersättning för resor samtidigt med inackorderingstillägg.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om tillägg grundar sig på de uppgifter som lämnats i ansökan och av skolan. Tillägget betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid.

Som studerande är du inte alls berättigad till inackorderingstillägg alternativt endast berättigad till en del av tillägget om du:

 • upphör att bo inackorderad
 • avbryter dina studier
 • minskar studieomfattning från hel- till deltid
 • får ändrad folkbokföringsadres
 • får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostas av stat eller kommun
 • är föremål för kriminalvård
 • gör militärtjänst
 • väljer att få ersättning för dagliga resor/busskort

För att undvika krav på återbetalning är det viktigt att göra en anmälan till berörd skola samt till skol- eller utbildningskontoret i din hemkommun om något av ovanstående inträffar.

Vem får pengarna?

Inackorderingstillägget betalas ut till din vårdnadshavare om du är omyndig eller till dig själv om du är myndig.

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott månadsvis eller terminsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Pengarna sätts in på det konto du anger i din ansökan.

Friskola – Folkhögskola – Riksinternatskola

Inackorderingstillägg för studier vid friskola, folkhögskola och riksinternatskola handläggs av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, www.csn.se

Adress:
CSN
403 39 GÖTEBORG
Tel 0771-27 60 00

Studier utomlands

Inackorderingstillägg för studier utomlands handläggs av CSN.

Adress:
CSN
581 96 LINKÖPING
Tel 0771-27 60 00

Ansökningstider

Du ansöker om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår.

Du kan ansöka om inackorderingstillägg kontinuerligt under ett läsår, om det finns behov av det. Värt att notera är dock att inackorderingstillägget utbetalas högst 1 månad retroaktivt från det att ansökan lämnats in.

E-tjänst ansökan

E-tjänst inackorderingstillägg Länk till annan webbplats.

Kontakt

Skoladministratör
Helen Dahlstrand
0515-88 62 00
helen.dahlstrand@falkoping.se