Företag och organisationer

På de här sidorna kan du som är företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet läsa mer om hur du förebygger och förhindrar en brand samt hur du begränsar skador till följd av en brand. Det är viktigt att veta vilka krav, lagar och regler du som ägare eller verksamhetsutövare behöver förhålla dig till.

Automatiska brandlarm

Genom att ha automatiskt brandlarm (automatlarm) på till exempel företag och industrier kan en brand upptäckas tidigt och många större skador undvikas. Automatlarm är en viktig del i en byggnads brandskydd.  När en detektor känner av rök skickas ett larm direkt till oss på räddningstjänsten och en brandstyrka skickas ut.

Genom automatlarmet kan vi direkt se i vilken sektion av fastigheten det brinner. På så sätt slipper vi lägga lång tid på att leta efter vilket rum branden är i och kan istället direkt fokusera på släckningsarbetet. Vi får nu en tidig upptäckt av branden och kan undvika större skador!

Brandfarliga varor

Brandfarliga varor

All hantering av brandfarliga varor ska ske enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tillhörande föreskrifter. För att få lov att hantera en större mängd brandfarliga varor måste man ha tillstånd av nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Syftet med tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.

Exempel på brandfarliga varor är bensin, thinner, lacknafta, rödsprit, spolarvätska, fotogen, dieselolja, färger med lösningsmedel, gasol med mera.

Brandfarliga vätskor delas in i fyra olika klasser, läs mer om klasserna och när du behöver söka tillstånd.

För en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.

Explosiva varor

Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva eller genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte alstrar gas. Föremål som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är explosiva föremål.Ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en explosion eller pyroteknisk effekt är alltid explosiva varor.Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU).

Tillstånd

Som enskild, privatperson, företag och organisation behöver du tillstånd för hantering av explosiv vara, till exempel fyrverkerier och ammunition, för allt som inte är undantaget tillståndsplikt i 2 kap. MSBFS 2019: 1. Hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor regleras i Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).Tillstånd för hantering av explosiv vara söker du hos Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Den myndighet som föreskriver regler för hantering av explosiva varor är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Personlarm (kommunal verksamhet)

Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs medlemskommuner samt kommunala bolag i de fyra medlemskommunerna (Falköping, Götene, Skara och Tidaholm) har vid behov möjlighet att ansluta personlarm till Kommunernas Samordningscentral.

Privata företag eller privatpersoner kan inte nyttja denna tjänst.

Inkoppling av personlarm Länk till annan webbplats.

Tillsyn av verksamhet

Två olika lagstiftningar anger att kommunen ska genomföra tillsyn av olika verksamheter.

Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen med tillhörande föreskrifter efterlevs samt att brandskyddet håller en skälig nivå. De båda lagarna är lag om skydd mot olyckor (LSO) samt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Ansvaret för att lagstiftningarna efterlevs är tillståndshavarens, ägarens och/eller nyttjanderättshavarens. Kommunen har rätt att göra tillsynsbesök överallt och vid alla tillfällen när behov förekommer.

Sevesoanläggningar

Seveso är en beteckning på en verksamhet som hanterar farliga ämnen i mängder som uppnår en angiven gräns och som därmed kan innebära särskilda risker för invånarna i händelse av en brand eller annan olycka. Det kan till exempel vara företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

I Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs område finns sex verksamheter som omfattas av sevesolagstiftningen:

Varför kallas det seveso?

För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 1970-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

Sevesolagstiftningen

I Sverige är sevesodirektivet infört genom den så kallade Sevesolagstiftningen som omfattar:

 • lag (1999:381)
 • förordning (2015:236)
 • föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Regler för Sevesoanläggningar återfinns även inom:

 • miljöbalken (1998:808)
 • plan- och bygglagen (2010:900)
 • lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vilka omfattas av sevesodirektivet?

Det är mängden farliga ämnen som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om verksamheten omfattas av lagen eller inte. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den högre kravnivån måste:

 • tillståndsprövas enligt miljöbalken
 • skriva en säkerhetsrapport, som bland annat ska innehålla ett handlingsprogram, en intern plan för räddningsinsatser samt underlag till kommunens insatsplan, en redogörelse för genomfört samråd och uppgifter om de farliga ämnen som förekommer och i vilka mängder de finns
 • ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats och lämnas ut till den allmänhet det berör.

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den lägre kravnivån ska:

 • göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan
 • utarbeta ett handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen
 • ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Tillsyn av sevesoanläggningar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den centrala tillsynsmyndigheten. Det är dock länsstyrelsen som utför den operativa tillsynen och upprättar ett tillsynsprogram för varje sevesoanläggning.

Tillsynen handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar vid den berörda verksamheten och sker till stor del i samverkan med räddningstjänsten och miljöförvaltningen i länet.

Prislista