Skyfall och översvämning

Kraftiga regn, när det regnar mer än normalt, kallas skyfall. Det beräknas bli vanligare i och med klimatförändringarna. Skyfall kan leda till översvämningar.

För att minska risken för översvämningar behöver vi hjälpas åt. Du kan skydda dig mot översvämning på olika sätt. Har du en fastighet behöver du se över hur du kan skydda den.

Skydda dig mot översvämning

Att drabbas av en översvämning innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Kommunens VA-avdelning lägger ned mycket arbete på att löpande förbättra avloppsnätet, men det går aldrig att helt ta bort riskerna för översvämning. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från kommunen efter en översvämning uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av. Därför är det viktigt att du förbereder dig för att minska riskerna i förebyggande syfte.

Skydda dig själv och dina saker innan en översvämning

 • Kontrollera dina försäkringar
 • Flytta värdefulla och fuktkänsliga saker om du har dem i en källare
 • Placera saker som du ändå vill förvara i källaren på hyllor för att undvika att de skadas
 • Flytta bilen till ett säkert ställe.

Om du har en fastighet, bor i villa eller liknande:

 • Kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick
 • Rensa dagvattenbrunnar och diken från löv och skräp så att regnvattnet kan rinna undan
 • Förbered så att du kan blockera inflödet genom att täppa till golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande
 • Täta dörrar, källarfönster, ventilationsöppningar och andra öppningar
 • Överväg att lägga igen golvbrunnar om de inte fyller någon funktion längre
 • Kontakta kommunens VA-avdelning om det är stopp i dagvattenbrunnar
 • Lutar marken mot fastigheten eller finns det ett närliggande vattendrag? Förändra lutningen eller gör en barriär mot vattnet.En tillfällig barriär kan även byggas med hjälp av sand eller jord
 • Om du har hårdgjorda ytor som asfalt och stensättning, ändra gärna till grus eller växtlighet om du kan. Grönytor suger upp vatten och släpper igenom
 • Eventuella pumpar, backventiler och andra lösningar behöver kontrolleras regelbundet så att de fortfarande fungerar.

När en översvämning inträffar

 • Undvik att gå, cykla eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna
 • Ha mobiltelefonen fulladdad. I en nödsituation ring 112.

Om du drabbas av källaröversvämning:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna – se dock till att eventuell dräneringspump blir strömförsörjd så att den inte stannar
 • Skaffa hjälp med länspumpning
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten
 • Dokumentera händelsen med foton och skisser och spara kvitton
 • Kontakta ditt försäkringsbolag
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning, vanligen via försäkringsbolaget.

Se en karta över hur ett skyfall skulle kunna påverka olika delar av Falköpings kommun

Falköpings kommun har tagit fram en karta där du kan se ungefär hur ett skyfall skulle påverka Falköping och olika orter i kommunen. På kartan kan du se maximala vattendjup som kan förväntas vid ett så kallat hundraårsregn.

Med hundraårsregn menas ett regn som statistiskt sett kommer vart hundrade år. I den här beräkningen innebär det att det regnar 100 mm på sex timmar och att hälften av regnmängden kommer under en halvtimme. I beräkningen har hänsyn tagits till klimatförändringarnas förväntade effekter fram till år 2100.

Kartan visar inte exakt hur ett specifikt hus drabbas, eftersom små variationer i terrängen påverkar hur vatten samlas vid en enskild byggnad. Det kan också komma mer regn än beräkningen på den här kartan visar.