19 juni 2024
Kommun & politik

Socialnämnden beslutar om åtgärder för att få ekonomin i balans

Socialnämnden har idag beslutat om ett antal besparingsåtgärder för att få förvaltningens budget i balans. Budgetunderskottet för 2024 är 13,5 miljoner kronor.

Nedstämd man får tröstande hand på knä

Det är nödvändigt att vi vidtar åtgärder för att komma till rätta med det stora budgetunderskottet, säger socialnämndens ordförande Sören Rafstedt (M). Samtidigt vill vi fortsätta kunna erbjuda tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare. Därför är utgångspunkten att göra besparingar som påverkar brukarna så lite som möjligt. Eftersom personalen är vår viktigaste resurs är det inte aktuellt med uppsägningar.

Beslut på dagens nämndmöte

Uppsägning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Efter en noggrann utvärdering har socialnämnden beslutat att avsluta avtalet med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) på grund av bristande samverkan. Avtalet med Hela Människan kommer däremot att förnyas, men med en fast summa på 1 miljon kronor per år utan årlig uppräkning enligt KPI, vilket förhindrar årliga kostnadsökningar.

Minska antalet bilar

Socialnämnden har också beslutat att minska socialförvaltningens bilpool på Ranliden med två fordon. Möjligheter finns att effektivisera nyttjandet av befintliga bilar. Förvaltningen kommer även investera i elcyklar för att främja miljövänliga alternativ och minska bilberoendet.

Utredning av ytterligare åtgärder

Efter diskussioner under våren 2024 har den politiska koalitionen lagt fram tre förslag på besparingsåtgärder. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna och ta fram beslutsunderlag till nämndens möte i augusti.

Förslagen innebär:

  • Avveckling av Trygg Hemgång, en insats som innebär korttidsverksamhet i hemmet.
  • Avveckling av aktivitetssamordnarna, som koordinerar och arrangerar aktiviteter för äldre som bor i ordinärt boende.
  • Halvering av brukartimmen inom hemstödet, som minskar den tid omvårdnadspersonal har som resurstid vid arbetsdagens slut.

Söker bred politisk uppgörelse

Dagens nämndmöte var förlängt för att inkludera oppositionens synpunkter på koalitionens besparingsförslag.

Det är viktigt att få en så bred politisk uppgörelse som möjligt när det handlar om besparingar av den här storleken, säger Sören Rafstedt. Därför har vi bjudit in oppositionen till gemensamma diskussioner.

Ytterligare besparingar behövs

De beslutade och föreslagna besparingarna uppgår till totalt 7,8 miljoner kronor. Efter sommaren fortsätter arbetet för att hitta ytterligare besparingar för att få budgeten i balans.

Vi kommer bland annat att se över avgiften för hemstödet, säger Sören Rafstedt. Vår avgift är låg jämfört med andra kommuner. Vi ska undersöka om vi kan justera den så att vi hamnar i nivå med riksgenomsnittet. Därutöver får förvaltningen i uppdrag att hitta fler besparingsmöjligheter.