Förvaltningar

I Falköping finns det sju förvaltningar. Förvaltningen utför det respektive nämnd beslutar om.

Barn- och utbildningsförvaltningen

I Falköping har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i skola, förskola och fritidshem. Här betonar vi kunskap, trygghet, omsorg och arbetsro samt valfrihet. Alla barn och elever har rätt att få det stöd de behöver.

Vår ambition är en modern pedagogik med stöd av ny teknik.

 • Förskola
 • Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
 • Gymnasieskola
 • Särskola
 • Kulturskola

Skolchef
Karina Bronell
karina.bronell@falkoping.se
0515-88 50 05

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att samordna och stödja, utveckla och följa upp den kommunala verksamheten med ett helhetsperspektiv på uppdrag av kommunstyrelsen.

Förvaltningen ska också stärka rollen av de strategiska och kommungemensamma frågorna med syfte att uppnå ett helhetsperspektiv och förbättra kvaliteten och effektiviteten. Förvaltningen ska verka för en förebyggande och god samverkan med kommunens alla parter.

Kommunledningsförvaltningen består av:

 • ekonomiavdelningen
 • näringslivsavdelningen
 • område hållbar utveckling (mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, infrastruktur, logistik, stadsbyggnad samt utveckling av det systematiskt kvalitetsarbete)
 • område hållbar kommunikation (kommunikationsavdelningen, IT-avdelningen och kansliavdelningen)
 • personalavdelningen
 • stadsbyggnadsavdelningen
Pia Alhäll

Pia Alhäll

Pia Alhäll är kommundirektör i Falköpings kommun. Kommundirektören leder kommunledningsförvaltningen och har rollen som chef för övriga nämnders förvaltningschefer. Kommundirektören är också länken mellan förvaltningarna och kommunstyrelsens politiker.

Kommundirektören är ytterst ansvarig för att tillsammans med medarbetare verkställa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut och se till att de politiska besluten blir genomförda i organisationen.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ska vara ett nav för den lokala marknadens behov av kompetenshöjning inför framtiden, det gäller både företag och den offentliga sektorn.

Ett av förvaltningens mål är att höja utbildningsnivån i kommunen. Att ta klivet upp till högre studier är fortfarande stort för många, precis som det brukar vara på orter utan tradition av högskolestudier.

I förvaltningen ingår följande verksamhetsområden:

 • Arbetsmarknadscenter
 • Vuxenutbildningen
 • Särskild utbildning för vuxna
 • SFI - Utbildning i svenska för invandrare
 • Yrkeshögskola
 • Uppdragsutbildning

TF Förvaltningschef
Åsa Sandberg
0515-88 71 34
asa.sandberg@falkoping.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen består av verksamheterna:

 • Bad & Fritid
 • Bibliotek
 • Ekehagens Forntidsby
 • Falbygdens museum
 • Kultur och kultur i skolan
 • Unga tar ordet
 • Verksamhet för Språkvän och inkludering
 • Öppen ungdomsverksamhet med sex fritidsgårdar

Kultur-/fritidschef
Maria Wallengren
0515-88 50 46
maria.wallengren@falkoping.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en trivsam miljö i vårt gemensamma offentliga rum. Det gäller gator, torg, grönområden, gatunätet, vatten- och avloppsnätet.

Förvaltningen ansvarar även för kommunens egna fastigheter, reningsverk, biogasproduktion, avfalls- och återvinningsanläggningar, måltidsproduktion samt flygplats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av:

 • Fastighetsavdelningen
 • Kostavdelningen
 • Park/Gata
 • Städavdelningen
 • VA-avdelningen

Samhällsbyggnadschef
Patrick Nohlgren
0515-88 51 25
patrick.nohlgren@falkoping.se

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) Länk till annan webbplats. är en förvaltning som arbetar för ökad säkerhet i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Kommunerna har tillsammans en organisation med en gemensam nämnd för att öka säkerheten för medborgarna. Den gemensamma nämnden är politiskt sammansatt från de fyra kommunerna. Den upplevda tryggheten i våra kommuner ska vara hög. Vid en olycka som den drabbade inte kan hantera på egen hand är vi redo att rycka ut och hjälpa till.

En stor del av vårt arbete består av att förebygga olyckor. Det gör vi bland annat genom att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på ett säkert och skadebegränsande sätt om en olycka inträffar. Vid extraordinära händelser arbetar vi tillsammans med andra samhällsfunktioner för att ge stöd och hjälp till dem som bor och vistas i kommunerna.

Förvaltningschef
Pontus Düring
pontus.during@falkoping.se
0515-88 58 01

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är att ge vård och omsorg för äldre, vård och omsorg för funktionsnedsatta och stöd till enskilda och familjer. Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar:

 • Äldreboende
 • Hemtjänst
 • Funtionsnedsättning
 • Individ- och familjeomsorg
 • Gemensamma avdelningen

Socialchef
Magnus Schedin
magnus.schedin@falkoping.se
0515-88 53 36