Förvaltningar

I Falköping finns det sju förvaltningar. Förvaltningen utför det respektive nämnd beslutar om.

Barn- och utbildningsförvaltningen

I Falköping har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i skola, förskola och fritidshem. Här betonar vi kunskap, trygghet, omsorg och arbetsro samt valfrihet. Alla barn och elever har rätt att få det stöd de behöver.

Vår ambition är en modern pedagogik med stöd av ny teknik.

 • Förskola
 • Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
 • Anpassad grundskola
 • Gymnasieskola
 • Anpassad gymnasieskola
 • Kulturskola

Skolchef
Anneli Alm
anneli.alm@falkoping.se
0515-88 50 05

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att samordna och stödja, utveckla och följa upp den kommunala verksamheten med ett helhetsperspektiv på uppdrag av kommunstyrelsen.

Förvaltningen ska också stärka rollen av de strategiska och kommungemensamma frågorna med syfte att uppnå ett helhetsperspektiv och förbättra kvaliteten och effektiviteten. Förvaltningen ska verka för en förebyggande och god samverkan med kommunens alla parter.

Kommunledningsförvaltningen består av:

 • itavdelningen
 • utvecklings och processledningavdelningen
 • receptions- och stadshusserviceavdelningen
 • fastighetsavdelningen
 • lokalvårdsavdelningen
 • måltidsavdelningen
 • stadsbyggnadsavdelningen
 • park- och gatuavdelningen
 • vatten- och avloppsavdelningen
 • kommunikationsavdelningen
 • näringslivsavdelningen
 • kansliavdelningen
 • ekonomiavdelningen
 • hr-avdelningen

Kommundirektören leder kommunledningsförvaltningen och har rollen som chef för övriga nämnders förvaltningschefer. Kommundirektören är också länken mellan förvaltningarna och kommunstyrelsens politiker.

Kommundirektören är ytterst ansvarig för att tillsammans med medarbetare verkställa kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut och se till att de politiska besluten blir genomförda i organisationen.

Kommundirektör
Lars Svensson
0515-88 52 04
lars.svensson@falkoping.se

Biträdande kommundirektör
Dina Ebbeson
0515-88 53 32
dina.ebbeson@falkoping.se

Verksamhetschef utveckling och kvalitet
Ida Elf

0515-88 51 14
ida.elf@falkoping.se

Chef it-avdelningen
Håkan Persson
0515-88 50 84
hakan.persson@falkoping.se

Chef utvecklings- och processledningavdelningen
Edvin Ekholm
0515-88 50 30
edvin.ekholm@falkoping.se

Chef receptions- och stadshusserviceavdelningen
Åsa Florén
0515-88 50 09
asa.floren@falkoping.se

Verksamhetschef fastighet och service
Marcus Boström

Chef fastighetsavdelningen
Marcus Boström
0515-88 51 74
marcus.bostrom@falkoping.se

Chef måltidsavdelningen
Kerstin Johnsson
0515-88 54 38
kerstin.johnsson@falkoping.se

Chef lokalvårdsavdelningen
Solveig Pettersson
0515-88 51 60
solveig.pettersson@falkoping.se

Verksamhetschef samhällsbyggnad
Erna Pezic

Chef stadsbyggnadsavdelningen
Erna Pezic
0515- 88 50 34
erna.pezic@falkoping.se

Chef park- och gatuavdelningen
Morgan Hammarström
morgan.hammarstrom@falkoping.se

Chef vatten- och avloppsavdelningen
Adela Kapetanovic
0515-88 52 33
adela.kapetanovic@falkoping.se

Kommunledningsstab
Dina Ebbeson

Chef kommunikationsavdelningen
Niclas Beermann
0515-88 53 57
niclas.beermann@falkoping.se

Chef näringslivsavdelningen
Carl-Olov Holmström
0515-88 55 76
carl-olov.holmstrom@falkoping.se

Chef kansliavdelningen
Linda Karelid
0515-88 52 63
linda.karelid@falkoping.se

Chef ekonomiavdelningen
Magnus Fleischer
0515-88 50 77
magnus.fleischer@falkoping.se

Chef hr-avdelningen
Maria Axelsson
0515-88 52 93
maria.axelsson@falkoping.se

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ska vara ett nav för den lokala marknadens behov av kompetenshöjning inför framtiden, det gäller både företag och den offentliga sektorn.

Ett av förvaltningens mål är att höja utbildningsnivån i kommunen. Att ta klivet upp till högre studier är fortfarande stort för många, precis som det brukar vara på orter utan tradition av högskolestudier.

I förvaltningen ingår följande verksamhetsområden:

Arbetsmarknadsenheten

 • Arbetsmarknadscenter
 • Connect
 • Fabriken
 • Stöd- och försörjningsenheten

Vuxnas lärande

 • Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå
 • Komvux som anpassad utbildning
 • SFI - Utbildning i svenska för invandrare
 • Eftergymnasial utbildning
 • Uppdragsutbildning

Förvaltningschef
Robert Rydquist
robert.rydquist@falkoping.se
0515-88 71 01

Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten
Peter Löfholm
0515-88 71 91
peter.lofholm@falkoping.se

Verksamhetschef Vuxnas lärande, Lärcenter
Lena J Carlstedt
0515-88 71 34
lena.jansdottercarlstedt@falkoping.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen består av verksamheterna:

 • Bad & Fritid
 • Bibliotek
 • Ekehagens Forntidsby
 • Falbygdens museum
 • Kultur och kultur i skolan
 • Unga tar ordet
 • Verksamhet för Språkvän och inkludering
 • Öppen ungdomsverksamhet med sex fritidsgårdar

Kultur- och fritidschef
Hampus Haga
0515-88 50 46
hampus.haga@falkoping.se

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) Länk till annan webbplats. är en förvaltning som arbetar för ökad säkerhet i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Kommunerna har tillsammans en organisation med en gemensam nämnd för att öka säkerheten för medborgarna. Den gemensamma nämnden är politiskt sammansatt från de fyra kommunerna. Den upplevda tryggheten i våra kommuner ska vara hög. Vid en olycka som den drabbade inte kan hantera på egen hand är vi redo att rycka ut och hjälpa till.

En stor del av vårt arbete består av att förebygga olyckor. Det gör vi bland annat genom att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på ett säkert och skadebegränsande sätt om en olycka inträffar. Vid extraordinära händelser arbetar vi tillsammans med andra samhällsfunktioner för att ge stöd och hjälp till dem som bor och vistas i kommunerna.

Förvaltningschef
Markus Wästefors
markus.wastefors@falkoping.se
0515-88 58 01

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens ansvar är att ge vård och omsorg till äldre personer och till de med funktionsnedsättningar och erbjuda stöd till enskilda individer och familjer. Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar:

 • Äldreboende
 • Hemstöd
 • Funtionsnedsättning
 • Individ- och familjeomsorg
 • Hälso- och sjukvård

Socialchef
Kristina Rosenberg
kristina.rosenberg@falkoping.se