Platssamverkan Ranten

Ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar är genom att arbeta med så kallad platssamverkan. Det handlar om att kommunen, fastighetsägare, näringsidkare och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område. Arbetet syftar till att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för säkerhet, renhållning, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring med mera.

Tillsammans utvecklar vi Ranten

Initiativet till platssamverkan Ranten utgår från den trygghetsanalys som den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige genomförde hösten 2020 på uppdrag av Falköpings kommun, Jernhusen samt ett antal fastighetsägare och näringsidkare i området. Analysen identifierade en rad utmaningar på Ranten när det kommer till brott och otrygghet. Resultatet från analysen ligger nu till grund för det fortsatta arbetet.

Vilka är vi?

Parter som ingår i platssamverkan Ranten är Aktiv Handel, BRF Bocken, BRF Svenska Folkbyggen, Falköpings kommun, Heimstaden, Hyresbostäder, Ica Supermarket, Jernhusen, Polisen, Senäte samt Visionsgruppen.

Under åren 2022 – 2024 kommer platssamverkan Ranten att samordnas av Stiftelsen Tryggare Sverige. För varje år kommer en aktivitetsplan utarbetas, innehållande konkreta insatser i området.

Arbetet är avgränsat till ett geografiskt område (se karta) och bedrivs i olika arbetsgrupper med fokus på områdets utseende, attraktivitet, information, tydlighet och aktivitet. Resultatet kommer att mätas och följas upp regelbundet.

Vad vill vi åstadkomma?

Som ett första steg i arbetet med att utveckla Ranten har aktörerna undertecknat en avsiktsförklaring som anger vision och övergripande mål för arbetet.

Vision

Ranten ska bli en attraktiv, hållbar och levande del i hjärtat av Falköping. Området ska vara en säker, trygg och levande plats där människor känner tillhörighet och vill mötas. Nya aktörer ska etablera sig i området och bidra till ett ökat utbud av aktiviteter och verksamheter som attraherar en bred målgrupp.

Målsättning

 • öka antalet människor som använder de olika platserna i området genom att skapa aktiviteter och attraktiva målpunkter riktade till olika målgrupper
 • öka den sociala kontrollen genom att förbättra siktlinjer, etablera fler aktiviteter/verksamheter och öka närvaron av människor i området
 • skapa en trivsam och välkomnande stadsmiljö genom att tillföra de olika platserna en tydlig identitet samt tillse en god förvaltning och välintegrerat skalskydd
 • öka tydligheten och orienterbarheten i området genom att sätta upp skyltar och informationstavlor

Vad har vi åstadkommit?

Under arbetets inledande del har vi:

 • Genomfört en trygghetsvandring i området tillsammans med aktörer i platssamverkan Ranten, kommunala tjänstepersoner samt politiker. Syftet är att kartlägga platser som känns otrygga samt identifiera faktorer i den fysiska miljön som ger upphov till brott och otrygghet. Vandringen genomförs 2022-11-24.
  Protokoll från trygghetsvandringen Ranten Pdf, 3.5 MB.
 • Genomfört en analys av området i syfte att få bättre förståelse för platsens utmaningar när det kommer till brott, ordningsstörningar och trygghet,
 • Undertecknat en avsiktsförklaring som anger en gemensam vision och målsättning med arbetet,
 • Tagit fram en aktivitetsplan innehållande konkreta åtgärder för en säker, trygg och attraktiv plats,
 • Tillskapat en styrgrupp samt fyra arbetsgrupper för ett systematiskt och strukturerat arbete i området,
 • Genomfört en aktivitetsdag i form av ”Trädgårdsdag på Ranten”,
 • Genomfört åtgärder med fokus på underhåll, förvaltning och belysning i och kring fastigheterna i området.
 • Genomfört åtgärder för att motverka häng i anslutning till entréerna till fastigheterna i området.
 • Tillfört nya funktioner på gårdarna för att skapa mer levande och attraktiva platser.
 • Arbetat med att integrera skalskydd i form av galler, stängsel etc. på att bättre sätt.
 • Arbetat med skyltning i bostadsområdena.
 • Renoverat trappan på stationens östra sida.
 • Utfört målning i tunneln under järnvägsstationen.
 • Avlägsnat sittbänkarna i tunneln under järnvägsstation i syfte at motverka häng.
 • Genomfört en aktivitetsdag i form av ”Höstdag på Ranten”

Vad är på gång?

Under nästkommande del kommer vi att:

 • Ha ett ökat fokus på säkerhet och trygghet på och i anslutning till järnvägsstationen, Järnvägstorget samt Rantens torg.
 • Arbeta med underhåll och förvaltning av offentliga platser och objekt
 • Inventera och åtgärda trasig belysning i den offentliga miljön.
 • Aktivera Järnvägstorget med målgruppsanpassade aktiviteter och funktioner.
 • Genomföra en trädgårdsdag på Järnvägstorget den 6 maj.
 • Genomföra en höstdag på Järnvägstorget den 21 oktober.
 • Arrangera marknaden Malta Johanna på Järnvägstorget under veckorna 30 - 39.
 • Måla om gång- och cykelstråket i den södra tunneln.
 • Fortsätta verka för att attrahera fler verksamheter till stationsområdet i syfte att få till en högre närvaro av människor.
 • Arbeta med skyltning och information i Rantenområde.
 • Fortsätta vårt arbete i bostadsområdena med fokus på förvaltning, belysning, skalskydd och tydlighet.