Vilka föreskrifter och dokument har använts i e-tjänsten

Vilka föreskrifter och dokument som har används i e-tjänsten:

Allmänt
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (utfärdad 2010-07-01)

Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (utfärdad 2010-07-15)

Handbok för hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet, MSB juni 2020.

SRVFS 2004:7 Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarlig gas och vätska med tillhörande Handbok, Räddningsverket 2004

MSBFS 2020:1 föreskrift om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler.

SÄIFS 2000:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor.

Restaurang/skola

Energigas Sveriges anvisningar FGA 2020 (ej nämnt årtal i e-tjänsten)

Butik

Handbok brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker, MSB april 2020.

Bensinstation/tankanläggning (bemannad=bensinstation + butik)

Bensinstationshandboken Mars 2015, MSB

Energi gas Sverige, branschnormer SGA och TSA Fordonsgas. Ej angivet årtal, hänvisning till hemsida.

Verkstad/Industri

Acetylen Svetskommisionens Utformning av försörjningssystem för gas, 2006

Större gasolanläggning

Fordonsgas- Energigas Sverige SGA.

Biogas

Energigas Sverige BGA.

Bergvärme

Branchnorm (kylnorm 7)