Information om flampunkt

Brandfarlig vätska

Flampunkten är den temperatur som en vätska minst måste uppnå innan den kan antändas. Är temperaturen lägre innebär detta att vätskan inte avger tillräckligt med ångor. Denna information hittas i säkerhetsdatabladet för produkten kap 9. Förpackningar med brandfarlig vätska med en flampunkt under 60°C märks med varningsskylten flamman (se den högra bilden nedan). Brandfarlig vätska är enligt definition de med flampunkt under 100°C.

Säkerhetsdatablad:

Säkerhetsdatablad

Bild från MSB Handbok brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker, april 2020.

Varningsskylten flamman:

Varningsskylten flamman

Bild från MSB Handbok brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker, april 2020.