Exempel drift- och underhållsinstruktioner skola


Exempel

Daglig kontroll

Datum

Anmärkning

Åtgärdat

Inga skador finns på brännare, slangar, samt inga synliga läckage.
Skåpet är låst och ingen åverkan finns på skåpet.
Alla brandfarlig vara finns på avsedd plats (både fulla och tomma).
Gasflaskor förvaras stående och står stadigt.
Ventilationen på skåpet fungerar (utomhus ej täppta av snö, löv el liknande).
Att gas stängs av när verksamhet ej pågår.
Månadsvis
Brandfarlig vätska och gas ej samförvaras. 

Installationen har täthetsprovats.
Att Ex-skylt, förbuds- och varningsskyltar finns och inte är slitna.
Att rörledning är uppmärkt
All personal som hanterar den brandfarliga varan är medveten om riskerna och skötsel.
Att ingen ny elutrustning placerats i klassade zoner.
Dokumentation är uppdaterad gällande hanteringen av den brandfarliga varan.
Tillstånd
Mängden brandfarlig vara inte överskrider gällande tillstånd.
Inga ombyggnationen gjorts som påverkar tillståndet.
Att tillståndet är giltigt.
Att föreståndare är anmälda till räddningstjänsten och inga kontaktuppgifter har förändrats.
Årsvis
Gasolinstallationen bör tryckprovas.