Exempel drift- och underhållsinstruktioner besinstation tankanläggning

Det ska finnas instruktioner för hur ni driftsätter, underhåller och reparerar er anläggning. Instruktionerna ska vara på svenska och samlade i pärm eller elektroniskt. För detaljbeskrivningar av hur ett underhållsarbete eller ett kontrollmoment går till är det tillåtet att hänvisa till respektive tillverkares instruktioner om dessa är helt på svenska och hänvisningen är mycket tydlig.

En anläggningsbeskrivning ska innehålla:

 • ett detaljerat flödesschema,
 • situationsplan,
 • relationsritningar över mark, cisterner och byggnader och eventuella mätarskåp och lossningsplatser.

En driftinstruktion ska omfatta minst följande:

 • beskrivning av hur anläggningen drivs när den innehåller drivmedel,
 • instruktion för beställning av drivmedel
 • vilka åtgärder som ska utföras inför leverans av drivmedel, samt
 • åtgärder vid fel.

En underhållsinstruktion ska visa hur underhållet sker på kort och lång sikt. Den innefattar beskrivning av de regelbundna underhållsarbeten och de kontroller som görs och hur ofta de ska göras. Av beskrivningen behöver det framgå vad som ska göras varje dag, vecka, månad och år.

Exempel på punkter i en underhållsinstruktion är:

 • daglig kontroll att de inte läcker.
 • förutsättningar och intervall för när komponenter ska bytas.
 • rengöring och kontroll av flamskydd, ventil för återföring av ångor och tryck-vakuumventil.
 • återkommande översiktlig kontroll av bensinstationen/tankanläggningen.
 • återkommande kontroll av cisterner och rörledningar av ackrediterat kontrollorgan.
 • åtgärder inför cisternkontroller och underhållsarbeten, med avseende på uppställning av tillfälliga cisterner.