Exempel delegering för föreståndare brandfarlig vara

Delegering för föreståndare brandfarlig vara

Jag (tillståndshavaren) _________________________________delegerar befogenheter till nedanstående utsedda personer att verka som föreståndare för brandfarlig vara enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Föreståndarna tilldelas de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar.

Föreståndarna har befogenheter att;

  • omedelbart förbjuda hanteringen och/eller förvaring av brandfarlig vara som bryter mot gällande lag och föreskrifter.
  • omedelbart eller fortlöpande ersätta material som har gått sönder eller som fortlöpande ska bytas ut. Detta gäller material som krävs för att hantering och/eller förvaringen av brandfarlig vara ska ske enligt gällande lag och föreskrifter.
  • i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att hanteringen och/eller förvaringen av brandfarlig vara sker enligt gällande lag och föreskrifter.

Rapportering sker till tillståndshavaren vid eventuella fel i hanteringen av den brandfarliga varan.

Föreståndarna är skyldiga att ha goda kunskaper och vara väl insatta i hur de brandfarliga varorna ska hanteras och förvaras.

_______________________________ ___________________________
Underskrift tillståndshavaren samt Namnförtydligande

_______________________________ ___________________________
Underskrift föreståndare samt Namnförtydligande

_______________________________ ___________________________
Underskrift ställföreträdande föreståndare samt Namnförtydligande