Detta ska alla riskutredningar minst innehålla:

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor anger följande om riskutredning:

7 § ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet se till att det finns tillfredställande utredning om riskerna för olycka och skador på liv, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakade av brandfarliga eller explosiva varor. Samt om konsekvenserna av sådana händelser.

Allmänna råd enligt Föreskrift (2020:1) om hantering av brandfarliga gaser och aerosoler anger följande om innehåll i en riskutredning.

En utredning av risker för hanteringen av brandfarlig gas bör innehålla:

 • Risk för gasläckage och tändkällor i närområdet.
 • Risk för högt eller lågt tryck.
 • Risk relaterat till mänskligt handhavande.
 • Material hos anordningar med brandfarlig gas.
 • Verksamheter, byggnader och andra objekt i hanteringens närhet.
 • Olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder.
 • Hur en säker hantering upprätthålls över tid.

Föreskrift (2000:2) och allmänna råd om brandfarliga vätskor anger följande om innehåll i en riskutredning.

3.3.1 Riskutredningen ska vid hantering av tillståndspliktig mängd, i tillräcklig omfattning dokumenteras. Dokumentationen ska finnas tillgänglig på anläggningen och innehålla:

 • De brand- och explosionsrisker som har identifierats och bedömts.
 • De åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att uppnå en betryggande hantering.
 • Klassningsplan (om flampunkt under 30°C eller lackering).
 • Övriga för hanteringen relevanta uppgifter.