Bedömning av explosiv atmosfär

SRVFS 2004:7

6 § Bedömningen enligt 4 och 5 §§ skall dokumenteras. Dokumentationen skall samtidigt belysa och beskriva

  1. egenskaperna hos den brandfarliga gas eller vätska som hanteras,
  2. möjliga tändkällor,
  3. utrymmen, processer, utrustningar, installationer, skyddssystem och annat som har betydelse för explosionsrisken och deras lämplighet för användning i explosiv atmosfär samt att de, om säkerheten kräver detta, har utformats så att ett strömavbrott inte ökar risken för brand eller explosion och att processer och utrustningar kan stängas av manuellt,
  4. områden som har eller kan få förbindelse med ett riskområde,
  5. instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö,
  6. instruktioner för omhändertagande av spill, läckage och utsläpp,
  7. konsekvenser i fall den explosiva atmosfären skulle antändas,
  8. samordningsansvaret enligt 9 §.