Kommunalt krisstöd (POSOM)

Vid större olyckshändelser och katastrofer kallas POSOM in. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer.

Det kommunala krisstödet är en funktion inom kommunens organisation för att hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser.

POSOM leds av kommunens ledningsgrupp som också är kommunens krisledningsgrupp vid stora olyckor, omfattande samhällsstörningar och vid extraordinära händelser.

POSOM ansvar för att bygga upp och underhålla relationer för god samverkan i ett nätverk med andra aktörer och organisationer, till exempel polis, räddningstjänst, Hälso- och sjukvård, föreningar, trossamfund med flera.

POSOM lämnar aldrig ut uppgifter om avlidna eller skadade, det gör polismyndigheten.

Kommunens funktion POSOM ersätter inte kommunens ordinarie stödjande verksamhet för människor i kris eller arbetsgivares arbetsmiljöansvar (företagshälsovård).