21 maj 2024
Kommun & politik

Fjorton salamandrar insamlade. Länsstyrelsen avgör om åtgärderna är tillräckliga.

Insamlingen av mindre vattensalamander i gamla kalkbrottet i Falköping och på angränsande villatomter är nu avslutad. Totalt samlades 14 salamandrar in, samtliga från området i det gamla kalkbrottet. Ytterligare en salamander observerades på håll i en vattensamling på en av de angränsande villatomterna. De biologer som på kommunens uppdrag genomförde insamlingen nekades dock tillträde till tomten av fastighetsägaren.

– Nästa steg blir att invänta Länsstyrelsens utlåtande om de åtgärder vi nu har vidtagit är tillräckliga utifrån vår dispensansökan, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M). Om vi får ett ja innebär det att ett viktigt hinder är avklarat för att bygga en ny högstadieskola på platsen.

Två bilder: Till vänster letande efter mindre vattensalamander i vattensamlingen i gamla kalkbrottet i Falköping. Till höger en hittad hona av mindre vattensalamander.

Nekades tillträde

I den dispens från artskyddsförordningen som kommunen fick från Länsstyrelsen framgår det att sökandet efter salamandrar skulle ske vid fyra tillfällen under salamanderns lekperiod i april-maj. Förutom i det gamla kalkbrottet skulle sökandet enligt dispensen även ske i en damm på en angränsande fastighet. Dit fick dock biologerna aldrig tillträde av fastighetsägaren. Dammen var dessutom överbyggd med en träaltan, vilket hade omöjliggjort en insamling av salamandrar.

I sin slutrapport till kommunen bedömer biologerna från EnviroPlanning att det antal salamandrar som har samlats ändå borde vara tillräckligt för att uppfylla dispensansökan, även om de inte har kunnat genomsöka dammen på villatomten. Kommunen har nu skickat rapporten vidare till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Överklagad detaljplan

Ett ja från Länsstyrelsen om att kommunen har uppfyllt dispensansökan innebär dock inte att alla hinder för att kunna börja bygga den nya Platåskolan är undanröjda. Kommunen väntar för närvarande på beslut från Mark- och miljödomstolen för överklagandet av den nya detaljplanen som kommunen antog i januari 2024.

– Oavsett vad domstolen beslutar ska vi komma ihåg att domen kan överklagas till högre instans i form av Mark- och miljööverdomstolen, säger stadsbyggnadschef Amelie Sandström. Sedan är det upp till domstolen om den i så fall beviljar prövningstillstånd. När det gäller Platåskolan kan vi sammanfatta nuläget med att vi inte är i mål än, men att saker rör sig i rätt riktning.

Bakgrund

Falköpings kommun har fått dispens från 6 § artskyddsförordningen att samla in och flytta mindre vattensalamander och deras ägg från området Gamla Stan 2:26 och närliggande villatomter. Detta görs för att kommunen planerar att bygga en ny högstadieskola, Platåskolan, i området.

Under april genomfördes tre av fyra planerade insamlingar av salamandrar. Vid den tredje insamlingen hade vattnet i det gamla kalkbrottet torkat ut, vilket innebar att den fjärde insamlingen inte kunde genomföras. De salamandrar som hittades flyttades direkt till en damm på Marjarp.