2 februari 2024
Kommun & politik

Internationella våtmarksdagen

Den 2 februari firas världens våtmarker för att uppmärksamma deras viktiga roll för ekosystemet. Förutom att vara hem för många djur och växter kan våtmarkerna motverka klimatförändringarna och även förhindra torka och översvämningar. Falköpings kommun arbetar intensivt med anläggande och bevarande av våtmarker, både på kommunägd mark och i samarbete med andra markägare.

Man ståendes i våtmark

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna och spelar en nyckelroll i ekosystemet. Sverige behöver återskapa stora ytor våtmark för att klara flera miljö- och klimatutmaningar.

Våtmarker är viktiga för biologisk mångfald samtidigt som de våtmarker som bildar torv är viktiga för klimatet genom att de binder kol om de återställs. Våtmarker behåller vatten och kan därför stärka landskapet mot både torka och översvämningar. De renar också vattnet innan det rinner vidare till vattendrag. Dessutom är våtmarker ofta fina utflyktsplatser för rekreation.

Arealen med våtmarker har minskat kraftigt under det senaste seklet då de framför allt har dikats ut för skogs- och jordbruk. Idag tappar våtmarkerna sin funktion främst för att de växer igen. Under senare år pågår ett brett arbete för att återskapa och återväta våtmarker. I Falbygden är 90% av våtmarkerna som en gång i tiden fanns borta.

Påverkan på våtmarker

De senaste hundra åren har många våtmarker skadats av mänsklig aktivitet, framför allt eftersom de dränerats och dikats ur. Genom att återställa våtmarkerna till ett ursprungligt skick kan problem med höga vattenflöden i vattendrag minskas. På så sätt ökar tillskottet till grundvattnet, vilket är positivt för dricksvattenförsörjningen. Fungerande våtmarker kan också minska övergödningen och är viktiga miljöer för djur och växter.

Falköpings kommuns arbete med våtmarker

Falköpings kommun har under 2022-2023 kartlagt potentiella våtmarkslägen på torvjordar, där möjligheten att minska växthusgasutsläpp och minskning av övergödning är som störst. 47 lägen runtom i kommunens odlingslandskap utkristalliserades varav 5 på kommunägd mark. Kommunen har ansökt om medel för att sätta igång arbetet med att anlägga två av dessa, varav en vid Falköpings tätort och en vid Floby och vi har goda förhoppnigar om att erhålla dessa medel. Under 2023 har vi haft informationsmöten och många kontakter med intresserade markägare.

Under 2024 hoppas vi att det kan bli mer verkstad och vi har möjlighet att under året se flera nya våtmarker. Under året har också flera våtmarker påbörjats och slutförts av andra aktörer än kommunen.