31 januari 2024
Kommun & politik

Tufft år väntar för Falköpings kommun

Det preliminära bokslutet för Falköpings kommun 2023 visar på ett överskott kring 40 miljoner kronor tack vare högre skatteintäkter och lägre energikostnader än väntat. Men 2024 väntar ett betydligt tuffare år. Just nu pekar prognosen på ett ekonomiskt underskott på 30 miljoner kronor för kommunen.

Porträttbild på kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M)

– Läget är bekymmersamt. Det blir nödvändigt att vidta åtgärder i våra verksamheter för att kommunen ska gå plus minus noll, och det kommer inte gå invånarna obemärkt förbi, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M).

Från överskott till underskott

SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioners) skatteprognos i december var oväntat pessimistisk. Alla regioner och en tredjedel av alla kommuner förväntas visa underskott 2024. Skatteprognosen utgår från befolkningsnivåer per 1 november 2023 i kommunen och i riket. Falköpings kommun minskade för första gången på länge sin befolkning förra året, vilket negativt påverkar både beräknade skatteintäkter för kommunen och generella skattebidrag med cirka 34 miljoner kronor år 2024. I samband med skatteprognosen presenterade SKR även det så kallade personalomkostnadspålägget för år 2024 som handlar om att inflationssäkra pensionerna. Då inflationen biter sig kvar längre än vad som förutspåddes i tidigare prognoser ökar tidigare budgeterade personalkostnader för 2024 med cirka 20 miljoner kronor.

– Sammantaget innebär detta att våra tidigare beräkningar om ett budgeterat överskott för kommunen på 20 miljoner år 2024 i stället blir ett underskott på 30 miljoner kronor om prognosen slår in, säger Adam Johansson. Nästa prognos kommer i slutet av februari och vi får se om SKR vidhåller sin relativt dystra bild för 2024. Klart är dock att vi efter många goda år i Falköpings kommun ser ett trendbrott vad gäller befolkningsutveckling och skatteintäkter.

Adam Johansson menar att det ännu är för tidigt att säga hur underskottet konkret kommer påverka kommuninvånarna, men att det givetvis kommer märkas på olika sätt. Kommunen måste hålla hårdare i plånboken, precis som många hushåll också får göra.

Investeringsplanerna ligger fast

Kommunens ambition är att hålla fast vid befintliga investeringsplaner, men det blir inga nya satsningar för att undvika dra på sig mer kostnader än i dag. Snarare måste kommunen minska sin kostym. Samtliga nämnder har ett effektiviseringskrav på 1 procent för 2024. Därtill pågår just nu ett arbete i flera nämnder med att ta fram åtgärdsplaner för att få budgeten i balans igen efter att ha överskridit budgeten förra året.

– Som det ser ut nu är ingen uppsägning av personal aktuell, men vi kommer noga pröva om de naturliga vakanser som uppstår ska återbesättas, säger Adam Johansson. Vidare förstärker vi den ekonomiska uppföljningen i kommunen, genom att den kommer ske oftare än tidigare. På så sätt kan vi göra nödvändiga justeringar snabbare.

Invånarantalet minskar

Under 2023 minskade kommunens befolkning med 228 personer. Det är första gången på många år som invånarantalet sjunker.

– Det är oroande att vi har fått en negativ befolkningsutveckling, säger Adam Johansson. Vi kommer ingående att analysera vad som ligger bakom, inom vilka åldersgrupper minskningen sker, om det är tätorter eller landsbygden som tappar etcetera. Det är viktigt för oss att ha den kunskapen, säger han och fortsätter:

– Det som oroar mig mer i ett långsiktigt perspektiv är den trend som vi har sett ett antal år att barnafödandet i kommunen minskar och har stabiliserat sig på en nivå med cirka 50 färre födda barn per år. Det får effekter på bland annat våra skolor och på lång sikt även för befolkningsutvecklingen i kommunen.

Läget kan snart ljusna

Situationen i Falköpings kommun är på inget sett unik. Alla kommuner i Sverige måste hålla tillbaka. Redan 2025 kan emellertid läget se ljusare ut.

– Först ska vi klara av 2024, säger Adam Johansson. Hur ekonomin kommer se ut för Falköpings kommun 2025 och 2026 hänger mycket på hur konjunkturen utvecklas i Sverige som helhet och globalt. Det finns hopp om att den svenska konjunkturen snart återhämtar sig, men osäkerheten är stor.