14 november 2023
Kommun & politik

Ny rapport lyfter fram många ljuspunkter i dagens äldreomsorg

Den externa utredare som Falköpings kommun har anlitat för att utreda hur dagens äldreomsorg fungerar, men också ge förslag på hur den skulle kunna se ut i framtiden, är nu klar med sin första rapport.

En sjuksköterska tar pulsen på en äldre kvinna.

Hemtjänsttagarna ger högt betyg

Baserat på de intervjuer som utredaren har genomfört på olika nivåer inom hemtjänsten i Falköpings kommun gör personalen bedömningen att kommunen idag tillhandahåller en god vård och omsorg. Den bilden bekräftas också av officiell statistik där hemtjänsttagare har fått betygsätta hur nöjda de är med hemtjänsten i sin kommun. Falköpings kommun ligger över riksgenomsnittet på tio av tolv betygsatta punkter.

Av rapporten framgår också att Falköpings kommun tillhör de mer kostnadseffektiva kommunerna inom hemtjänsten i Sverige.

- Vi lyckas förena relativt sett låga kostnader med hög upplevd kvalitet av brukarna, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M). Det är givetvis något vi ska vara stolta över och som vi ska slå vakt om.

Även för särskilt boende hamnar Falköping något under genomsnittskostnaden, men i detta fall ligger även kvaliteten något under genomsnittet. Bilden ser därmed lite annorlunda ut än i hemtjänsten.

Majoriteten av de tillsvidareanställda undersköterskorna är välutbildade, vilket indikerar en hög kunskapsnivå. Dock påpekar utredaren att inom äldreomsorgen utgör en betydande del av personalen, cirka 25 procent, vikarier som saknar utbildning, vilket kan vara en nackdel ur kvalitets- och brukarperspektiv.

Utredaren föreslår ny tillitsbaserad planeringsmodell

Dagens styrning baseras fortfarande på tid uttryckt i minuter per insats och arbetsmoment. Den exakt uttryckta tiden och insatserna kan för vissa skapa en känsla av stress. Det kan också innebära att handlingsfriheten och flexibiliteten att utföra insatserna utifrån de individuella behov som finns begränsas.

Utredaren föreslår att kommunen överväger en ny tillitsbaserad planeringsmodell inom hemtjänsten. Modellen innebär att man frångår beslut om exakta tider för varje besök och istället inför en modell där kommunens olika hemtjänstområden i sin planering överlåter avgörandet om när insatserna ska utföras till den enskilde brukaren.

Den stora förändringen med den nya föreslagna modellen är att fokus flyttas från hemtjänstens interna planering av tid till brukarens behov. Brukaren får helt enkelt avropa/larma när hjälpen behövs.

Utredaren menar att förändringen sannolikt innebär att även organisationen behöver ses över med mindre enheter med stor kännedom om brukarna för att lättare kunna hantera de individuella behoven.

Målet med den föreslagna förändringen är en ökad kvalitet för brukaren, en förbättrad arbetsmiljö med lägre stress och därmed färre sjukskrivningar. En väl genomförd förändring kan enligt utredaren även innebära minskad personalomsättning, attraktivare arbete och att det blir lättare att rekrytera.

Den fortsatta processen

- Nu har vi fått en första rapport med förslag som vi ska analysera närmare, säger Adam Johansson. Hur den fortsatta processen kommer se ut ska vi diskutera den 14 november. Då träffas den beredningsgrupp som kommunfullmäktige har tillsatt för att se över framtidens äldreomsorg.

Bakgrund

Falköpings kommun har gett konsultbolaget Deloitte i uppdrag att genomlysa organisationen inom äldreomsorgen i Falköpings kommun. Uppdraget omfattar bland annat att lämna förslag på nya sätt att organisera och bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och som ger hög kvalitet för brukarna. Deloitte ska också ge förslag på en både effektiv och hälsosam planering och uppföljning av arbetsprocessen inom hemtjänsten. Till detta förslag ska en förnyad styrmodell tas fram kopplad till arbetsprocessen som har sin utgångspunkt i tillitsbaserad styrning och ledning.