31 oktober 2023
Kommun & politik

Falköpings och Tidaholms kommun undertecknar avsiktsförklaring om IT- och digitaliseringssamarbete

Falköpings och Tidaholms kommun ska utreda formerna för samverkan inom IT- och digitaliseringsområdet. Det framgår av den avsiktsförklaring som har undertecknats av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör i respektive kommun. Samarbetet ska bidra till bättre förutsättningar att möta de utmaningar med ökade krav på tillgänglighet och digitalisering som kommunerna står inför.

Tidaholms och Falköpings kommunstyrelseordförande skakar hand.

Runo Johansson (L) och Adam Johansson (M), kommunstyrelseordförande i Tidaholm respektive Falköping, utökar samarbetet mellan kommunerna.

– Utgångspunkten är att samarbetet ska vara till nytta för båda kommunernas verksamheter och för kommunernas invånare, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande (M) i Falköping. Det kan till exempel handla om nyttor i form av stordriftsfördelar, effektivare administration, minskad sårbarhet, lägre licens- och driftkostnader samt högre kvalitet på de tjänster vi tillhandahåller.

Avsiktsförklaringen speglar en gemensam politisk viljeinriktning till en kommunal samverkan mellan Falköping och Tidaholm. Kommunerna har tillsammans ett invånarantal på cirka 46 000, vilket innebär att Falköping och Tidaholm i samverkan bildar en starkare aktör.

– Vi har sedan tidigare ett bra samarbete mellan Falköpings och Tidaholms kommun som vi nu får möjlighet att utveckla. Genom att inkludera IT och digitalisering i vårt samarbete blir vi mer rustade för att möta både nutidens och framtidens utmaningar, säger Runo Johansson, kommunstyrelsens ordförande (L) i Tidaholm.

Avsiktsförklaringen syftar till att utreda formerna för samverkan mellan Falköping och Tidaholm inom IT- och digitaliseringsområdet. Syftet är inte att utreda formerna för samverkan med ytterligare aktörer, även om en sådan i framtiden inte kan uteslutas.

Kommundirektören i respektive kommun ansvarar för att genomföra avsiktsförklaringen och att en arbetsgrupp sätts samman med representanter från varje kommun. Arbetet med att ta fram ett förslag till hur samarbetet ska se ut påbörjas under hösten 2023 för att kunna presenteras senast 2025.