21 september 2023
Kommun & politik

Stor efterfrågan på företagsmark kräver ny och mer långsiktig översiktsplan

Nuvarande översiktsplan från 2018 måste revideras för att kommunens framtida utveckling inte ska hämmas av bland annat brist på attraktiva bostadsområden och företagsmark. Därför har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Flygbild över Marjarp industriområde.

- De nya bostadsområden och företagsetableringar som vi har sett i Falköpings kommun de senaste fem åren hade inte varit möjliga utan en god framförhållning och markplanering, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson (M). Utvecklingen har varit fantastisk. För att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling ser vi behov av mer mark för såväl nya bostäder som industri- och logistiketableringar.

Längre planeringshorisont

En översiktsplan anger en utvecklingsinriktning för vad mark- och vattenområden i Falköpings kommun ska användas till. Den nuvarande översiktsplanen sträcker sig till år 2030.

- Vi bedömer att vi måste förlänga planeringshorisonten bortom 2030, säger planstrateg Josef Ydeskog. Fram till 2035 bedöms kvarvarande mark i översiktsplanen för företagsetableringar inte räcka till. En översyn av framtida markanvändning för både tätortsutveckling och utveckling av näringslivet är nödvändig. Ett längre perspektiv än 2030 kan också innebära att vi behöver sätta nya befolkningsmål.

Klart sommaren 2025

Arbetet med den nya översiktsplanen kommer ske i dialog med invånare och andra aktörer i kommunen och beräknas vara klart sommaren 2025.