30 januari 2023
Kommun & politik

En säker och bra miljö för alla skridskoåkare – investeringsbeslut på 36 miljoner för renovering av Odenrinken

Ishallen Odenrinken står inför en omfattande renovering, ett lyft som kommer att ge Falköping en ishall med hög standard och erbjuda härliga skridskoupplevelser för alla – barn, unga, vuxna och idrottsutövare. I planeringen av den nödvändiga renoveringen har fokuset varit att genomföra den på ett så effektivt och bra sätt som möjligt.

Kommunen har ansvar för att kommunens lokaler är säkra för besökare, kommunens personal och i detta fall idrottutövare. Under 2021 gjorde Avonova en utredning av ishallens miljö och rapporten konstaterade att ishallen är i mycket dåligt skick. Tester av luftkvaliteteten i anläggningen visade kunna innebära vissa hälsorisker för ishallens besökare, framförallt för de som har astma och luftvägsproblem. En renovering blev därför mycket angelägen eftersom det annars kan finnas risk för att ishallen måste stängas. En ombyggnation beslutades och lades in i kommunens budget.

- Odenrinken ska vara en bra och säker miljö för alla, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Både de som besöker allmänhetens åkning, skolbarn, idrottsutövare och kommunens personal kommer att få en riktigt fin ishall när renoveringen är klar.

Planering och dialog inför renovering

Sedan våren 2022 har kommunen haft tät och löpande dialog med aktörer som hyr ishallen för att skapa så goda förutsätttningar som möjligt under renoveringstiden. Det har handlat om att skapa möjligheter att hyra in sig i ishallar i flera grannkommuner, men också om hjälp med resor eller ekonomiska bidrag för resekostnader.

- Vi har haft många och konstruktiva möten och jättebra dialog med de aktörer som bedriver verksamhet i Odenrinken, säger Torbjörn Lindgren, verksamhetschef för Bad och Fritid. Vi har bara en ishall vilket gör det extra kännbart. Vi har stor förståelse för att renoveringen kommer innebära stora påfrestningar och vi vill tillsammans med dem fortsätta titta på fungerande lösningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen har också sedan våren 2022 tillsammans med aktörer som bedriver verksamhet i ishallen planerat för anpassningar inne i hallen som skulle främja för verksamheten och föreningar. Det handlar om fler omklädningsrum, förrådsdelar, ny läktare, möjlighet till en bytesbod av material och en ny passage in och ut från hallen mellan de olika entréerna.

Tidsplan för renoveringen

Kommunens fastighetsavdelning har tillsammans med entreprenören tittat på att göra renoveringen i etapper för att underlätta för idrottsverksamheten. Utmaningen att dela upp renoveringen i etapper handlar om att byggkonstruktionen måste förstärkas för att följa dagens byggregler. Förstärkning av byggkonstruktionen påverkar även hallens tekniska installation, såsom el och VA, vilket gör det svårare att bedriva verksamhet under renoveringen.

- Vi fortsätter att jobba på att hitta bra lösningar för renoveringen och hittar vi en etapplösning så kommer vi givetvis att göra så, säger Marcus Boström, fastighetschef. Men vi en byggnadsteknisk verklighet att förhålla oss till vilket gör att möjligheterna är mycket begränsade att dela upp renoveringen på ett sätt där verksamheten i Odenrinken inte påverkas.

Måndag 30 januari 2023 beslutar kommunfullmäktige i Falköpings kommun om investeringsbeslutet för renoveringen av Odenrinken. Efter det kan kommunen ge besked om tidsplan och startbesked för projektet.