22 april 2024
Förskola, skola och utbildning

Förskolor i Falköping håller fortsatt hög kvalitet enligt vårdnadshavarna

Hela 96 % är som helhet nöjda visar årets enkät för vårdnadshavare med barn i förskolan. I år var det 544 vårdnadshavare som svarade på enkäten. Svaren ger vårdnadshavarnas perspektiv på förskolans uppdrag.

förskola-visar teckning 970x400

Vårdnadshavare har fått fylla i enkäten utifrån kriterierna: Stämmer helt och hållet, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls eller Vet inte.

Här nedan följer alla frågor och svar.

Omsorg, utveckling och pedagogiska verksamhet

Fråga 1: Mitt barns känslomässiga behov (som t ex behov av tröst, närhet och bekräftelse) tillgodoses i verksamheten.
Svar: 92,8% av vårdnadshavare upplever att deras barns känslomässiga behov blir tillgodosedda.

Fråga 2: Verksamheten arbetar med att utveckla barnens språk och kommunikation.
Svar: 96,2 % av vårdnadshavarna tycker att det stämmer helt eller ganska bra att förskolorna jobbar med barnens språk och kommunikation.
Det har varit en positiv progression från 2020; 84 %, 2022; 94 %

Fråga 3: Verksamheten arbetar med att utveckla barnens intresse för matematik och teknik.
Svar: 80,3 % av vårdnadshavarna ser att matematik och teknik är del av förskolans arbete. Här har det skett en positiv progression från förra mätningen då 75 % av vårdnadshavare tyckte att påståendet stämmer helt eller ganska bra.

Fråga 4: Utemiljön ger bra möjligheter till lek och undervisning.
Svar: 92, 4 % av vårdnadshavare upplever utemiljön som lärande. En liten ökning från förra mätningen 2022; 91 %

Fråga 5: Innemiljön ger bra möjligheter till lek och undervisning.
Svar: 96,7 % av vårdnadshavarna positiva till lärmiljöer inomhus. En ökning från förra mätningen 2022; 94 %

Normer och värden

Fråga 1: Det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras i verksamheten.
Svar:  87,5 % av vårdnadshavare vet att kränkande behandling inte är accepterat. Andelen som inte vet alls har minskat från 13 % 2020 till 8,6 %.

Fråga 2: Flickor och pojkar ges samma förutsättningar i verksamheten.
Svar: 84,9 % ser att pojkar och flickor ges samma förutsättningar. Mycket hög siffra på stämmer helt, vilket är mycket positivt. Här ligger vi kvar på samma nivå som vid förra mätningen.

Barns delaktighet och inflytande

Fråga 1: Mitt barn åsikter och intressen tas till vara.
Svar: 87,7 % upplever att deras barns åsikter och intressen tas tillvara. Här ligger vi kvar på samma nivå som vid förra mätningen.

Fråga 2: Verksamheten ger barnen möjlighet att bli delaktiga och få inflytande.
Svar: 90,6 % upplever att verksamheten ger barnen möjlighet att bli delaktiga och få inflytande. Det är en positiv progression från 80 %; 2020, 88 %; 2022

Samverkan

Fråga 1: Jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro i verksamheten.
Svar: 90,3 % upplever sig fortlöpande informerade.

Fråga 2: Som vårdnadshavare blir jag bra bemött av personalen.
Svar: 96 % av vårdnadshavarna upplever att de får ett gott bemötande av personalen. Detta är en mycket hög andel. Kommunen har vid de tre senaste mätningarna legat stabilt på denna höga nivå.

Fråga 3: Jag är nöjd med den information jag får om mitt barns utveckling på utvecklingssamtalet.
Svar: 82,6 % av vårdnadshavare är nöjda med den information de får vid utvecklingssamtalet. Vid mätningen 2022 låg nivån på 91 %. Vid mätningen 2020 var 80 % var nöjda.

Sammanfattande omdöme

Fråga 1: Jag upplever att verksamheten är trygg och säker för mitt barn.
Svar: 95,2 % upplever att verksamheten är trygg och säker för sitt barn. Vi fortsätter att ha en mycket hög nivå gällande detta område.

Fråga 2: Jag är som helhet nöjd.
Svar: 96 % av våra vårdnadshavare är nöjda i sin helhet. Det är en mycket hög siffra som visar på en hög nöjdhetsgrad hos våra kommuninvånare. Även här har kommunen vid de senaste tre mätningarna legat på en mycket hög nöjdhetsgrad.

Diagram vårdnadshavarenkät förskola 2024

Stort tack till alla som har svarat.

En bra förskola för varje barn.