15 februari 2024
Bygga & bo

Beredskap dygnet runt för att laga vattenläckor

Ledningsnätet för dricksvatten i Falköpings kommun är cirka 300 km långt. Därutöver finns spillvatten- och dagvattenledningar med en gemensam längd på cirka 550 km. Att vattenläckor uppstår är inget som går att förutse eller styra. För en hög leveranssäkerhet finns beredskap dygnet runt för att ta emot larm från både allmänheten och driftövervakningssystem för att snabb kunna åtgärda akuta situationer på ledningsnätet.

En person arbetar nere i en djup grävd grop för att laga en vattenläcka i Falköping.

Arbete pågår med att laga läckan vid rondellen Odengatan/Hollendergatan i Falköping den 10 februari.

Större delen av Falköpings dricksvattennät är byggt under 60- och 70-talet när Falköping växte som mest. Det innebär att det finns väldigt många ledningar som är 50–60 år gamla och som börjar bli till åren.

– Falköpings kommun arbetar ständigt med att förbättra ledningsnätet genom planerat underhåll för framtiden, men även genom att lösa akuta driftstörningar, säger VA-chef Adela Kapetanovic.

Arbete med reinvesteringar i befintlig vatten- och avloppsnät är högt prioriterat med en budget på cirka 30 miljoner kronor per år. 2023 avslutades ett projekt där ledningsnätet i Kättilstorp förnyades och byttes ut. I år renoveras ledningsnätet i Vartofta och Broddetorp.

Vattenläckorna har blivit färre

Satsningarna de senaste åren har gett goda resultat. För 10 år sedan inträffade 25–30 vattenläckor per år i Falköpings kommun. År 2022 inträffade 17 vattenläckor och 2023 var antalet nere i 11.

– Genom digital övervakning kan vi upptäcka och lokalisera vattenläckor för att sedan laga dem så fort som möjligt, säger Adela Kapetanovic.

Hela 90 procent av alla läckor uppstår under vintermånaderna. Det kan hända att det förekommer flera vattenläckor på några dagar, och sedan dröjer det månader innan nästa läcka.

Så lagas en ledning i samband med läcka

Vid larm gäller det först att lokalisera vattenläckan. Detta görs genom att lyssna på ventiler och korrelera läckan.

– Ibland kan vattnet tryckas upp i närheten av den trasiga ledningen, men det är inte säkert att läckan är precis där vattnet kommer upp ur marken, säger Lars Oskarsson läcksökare på VA-avdelningen. Att hitta vattenläckan kan ta upp till några timmar.

När läckan har lokaliserats görs en kabelutsättning och trafiken stängs av med hjälp av avstängningsmaterial för att skapa en trygg arbetsmiljö för anläggarna. Innan grävarbetet sätts i gång stängs vattnet av med hjälp av ventiler i närliggande område. Berörda abonnenter informeras om avstängningen. Målet är att stänga av vatten för så få abonnenter som möjligt.

När det är vinter med låga temperaturer måste marken tjältinas innan det går att gräva. I marken finns el- och fiberkablar samt andra ledningar som man måste vara mycket försiktig med. Stora jordblock kan vara fastfrusna runt kablar, så grävningen tar tid. Man gräver även för hand runt alla kablar och runt vattenledningen.

– Oftast är schakten fylld med vatten som måste pumpas bort, säger Emil Ågren anläggningschef på Park/Gata.

Väl nere vid ledningen, görs en okulär bedömning av hur ledningen ska lagas. Antingen sätter man en så kallad muff eller så kapar man bort det trasiga röret, lyfter bort det och sätter dit ett nytt rör som kopplas ihop med den befintliga ledningen. När detta är gjort släpps vattnet på för att se att röret är tätt.

När ledningen är tät, släpps vattnet på till abonnenterna. Under och efter ett ledningsarbete kan det bli driftstörningar i form av missfärgat vatten samt luft i ledningarna. Det missfärgade vattnet kommer från avlagringar på ledningsnätet. För att minska driftstörningarna hos abonnenter spolar personal rent nätet genom att öppna brand- och spolposter och spola ut det missfärgade vattnet. Beroende på hur nätet ser ut kan detta ta olika tid.

När läckan är lagad och vattnet är i gång börjar återfyllning av schakten. Detta sker succesivt i etapper, varje etapp packas för att förebygga sättningar i gatan. Arbetet med återfyllning måste göras försiktigt för att inte skada ledningen.

Till sist när man har packat upp till färdig yta ska arbetsplatsen städas av, avstängningsmaterial ska köras bort och gatan ska öppnas för trafiken. Asfalteringen görs oftast först i april/maj när asfaltsbaser öppnar.

Vattenläckor lördag den 10 februari 2024

Under lördagen den 10 februari uppstod två större läckor, en vid rondellen Odengatan/Hollendergatan i Falköping och en vid Falköpingsvägen/Nygatan i Kinnarp. Läs mer nedan om arbetet med att laga läckorna.

Läcka vid Odengatan/Hollendergatan i Falköping

Arbete med läckan vid Odengatan/Hollendergatan tog cirka 24 timmar från första larmet tills dess att man kunde lämna platsen. På plats fanns två arbetslag, två lastbilar, en jourledare, en arbetsledare, en utredare samt övrig personal som hjälpte till med information.

Arbetet med grävning påbörjades under förmiddagen, efter att man hade lokaliserat läckan. Ledningen låg på 4 meters djup i Odenrondellen. Sen eftermiddag påbörjades lagningen av läckan som var en längsgående spricka på cirka 1,7 meter. För att laga ledningen kapades 2,6 meter av den befintliga ledningen bort och man fällde in ett nytt rör. Vattnet sattes på runt kl. 20.00. Därefter började man fylla schakten för att till slut städa och avetablera platsen. Arbetet var klart runt kl. 04.00 på söndagsnatten. Schakten blev cirka 6x15 meter. Se bilder nedan.

Läcka vid Falköpingsvägen/Nygatan i Kinnarp

Arbete med läckan vid Falköpingsvägen/Nygatan i Kinnarp tog cirka 21 timmar från första larmet tills dess att man kunde lämna platsen. På plats fanns ett arbetslag, en lastbilar, en arbetsledare, en utredare samt övrig personal som hjälpte till med information.

Arbetet med lagning påbörjades tidig eftermiddag. Man lagade först ledningen med en så kallad repmuff som sätts runt ledningen för att sluta den tät. När arbetet var klart runt kl. 18.00 var vattnet igång men när man började fylla schakten brast ledningen igen vid kl. 19.00. Man fick då stänga av vattnet på nytt och börja pumpa ur den vattenfyllda schakten för att sedan kunna frilägga ledningen på nytt.

Man tog beslutet att kapa bort cirka 1 meter av befintliga ledningen och fälla in ett nytt rör. Vattnet sattes på igen vid kl. 22.30. Därefter började man fylla schakten för att till slut städa och avetablera platsen. Arbetet var klart runt 02.30 på söndag natt. Schakten blev ca 9x4 meter. Se bilder nedan.

Egen beredskap vid vattenläckor

Genom att vara förberedd, ha en så kallad hemberedskap, klarar du en besvärlig situation såsom en vattenläcka bättre. Läs mer om hemberedskap hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats..

Få sms vid driftstörningar

Du har väl inte glömt att anmäla dig i vår sms-tjänst för att få sms eller e-post vid bland annat trafik- och vattenavstängningar, vattenmätarbyte, snöröjning eller annan samhällsviktig information. Du kan anmäla dig för flera adresser, om du till exempel vill ha koll på en anhörigs adress.